PROPOZYCJA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

   Przedstawiamy Państwu profesjonalną ofertę szkoleń indywidualnych uwzględniającą potrzeby i oczekiwania dyrektorów i nauczycieli. Naszym celem jest nie tylko doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i specjalistów szkól i placówek ale również edukacja i rozwój kadry kierowniczej oświaty.
   W doborze tematyki dla kadry kierowniczej oświaty kierowaliśmy się aktualnym stanem prawnym, wynikami rozmów i ewaluacji, Waszymi oczekiwaniami kierowanymi do nas, dotyczącymi pełnionych funkcji i realizacji zadań.
   Dokonaliśmy analizy kierunków polityki oświatowej państwa, nowych i zmieniających się przepisów prawa, zadań wynikających z tych aktów prawnych, sytuacji epidemiologicznej w kraju i wytypowaliśmy listę szkoleń, które poszerzą i ugruntują wiedzę Państwa
w obszarze zarządzania.
   Nauczycielom proponujemy również bogatą ofertę szkoleń rad pedagogicznych.
   Nie zapomnieliśmy o wicedyrektorach szkół i placówek. Proponujemy dla nich szkolenia w ramach „Szkoły wicedyrektorów” w kilku cyklach dotyczących realizowanych przez nich zadań.
   Gdyby proponowana tematyka nie uwzględniała Waszych oczekiwań – czekamy na propozycję ze strony Państwa. Rozważymy każdą sugestię i postaramy się dostosować ofertę szkoleń do Waszych potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych szkoleniach.

Scenariusze szkoleń

Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2024/25 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

Ruch służbowy w oświacie – ważne rozwiązania w świetle prawa pracy.

Arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 – przygotowanie projektu w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/24. Wnioski i rekomendacje z nadzoru.

Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.
Szkolenie stacjonarne – Zamość

Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja roczna i końcowa, wnioski i rekomendacje z nadzoru.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Wszystko co powinieneś wiedzieć o najważniejszych zmianach w 2024.

Nauczyciel początkujący w awansie zawodowym – jak dyrektor zgodnie z przepisami prawa powinien nadzorować realizację zadań.

Co powinien zawierać regulamin pracy i wynagradzania? Gotowe wzory regulaminów.

Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora. Kontrola bezpieczeństwa w szkole.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Gotowe przykłady realizacji.

Wszystko o mentorze w nowym awansie zawodowym.

Jak sprawnie realizować zadania z nadzoru pedagogicznego, dokumentować i wprowadzać zmiany. Gotowe narzędzia do dokumentowania – omówienie.

Ocenianie wewnątrzszkolne – niezbędne zapisy w statucie szkoły.

Nowelizacja statutu szkoły – dostosowanie do aktualnych przepisów prawa.

E-DORĘCZENIA w praktyce – obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych od 10 grudnia 2023!

Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

Instrukcja kancelaryjna – Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji szkolnej – praktyczne wskazówki.

Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

Podsumowanie pracy przedszkola za I okres roku szkolnego 2023/24 – wyniki i wnioski z nadzoru.

Jak atrakcyjnie przeprowadzić zajęcia z Wychowania Fizycznego żeby zachęcić uczniów do rozwijania aktywności fizycznej zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa 2023/2024.

Wszystko o kontroli zarządczej w placówce oświatowej.

Kłopotliwy wychowanek i trudny rodzic- skuteczne metody wychowawcze.
Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Jak zbudować poprawne relacje rodzic – wychowawca?
Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Skuteczne metody wychowawcze w pracy z uczniem.
Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Jak zintegrować zespół klasowy.
Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Jakie zadania stoją przed dobrym wychowawcą?
Szkolenie w ramach projektu „Być niezwykłym wychowawcą …”

Czym są Standardy Ochrony Małoletnich i jak je opracować? Obowiązkowe procedury w celu zwiększenia Ochrony dzieci zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r.

Sprawne i skuteczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/24, ustalenie wniosków i opracowanie rekomendacji.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o ocenie pracy nauczyciela. Gotowe przykłady realizacji.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Jakość pracy specjalistów zatrudnionych w szkole – kontrola realizacji zadań, niezbędna dokumentacja, gotowe wzory.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Kompendium wiedzy o awansie zawodowym nauczycieli – analiza nowych i przejściowych przepisów prawa.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Zadania wicedyrektora szkoły w kontekście przepisów prawa oświatowego i prawa pracy.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Jak wicedyrektor powinien realizować i dokumentować zadania z nadzoru pedagogicznego. Gotowe narzędzia do dokumentowania – omówienie.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Jak nadzorować ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – kompendium wiedzy dla wicedyrektora.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Jak kontrolować dokumentację nauczycieli – praktyczne wskazówki dla dyrektora i wicedyrektora, analiza narzędzi do kontroli.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2023/2024”

Profesjonalny kierownik świetlicy szkolnej.

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania – kluczowe zmiany w Kodeksie pracy i rozporządzeniu z 2023r.

Jak dyrektor przedszkola powinien przygotować się do oceny swojej pracy i uzyskać ocenę wyróżniającą.

Ocena pracy nauczyciela przedszkola krok po kroku w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023r. zmiany.

Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/placówki w oparciu o aktualne przepisy prawa i uzyskać ocenę wyróżniającą.

Jak dokonać oceny pracy nauczyciela szkoły/placówki w oparciu o dotychczasowe i obowiązujące od 1 września 2023 r. zmiany.

Zmiany w prawie oświatowym od nowego roku szkolnego 2023/2024.

Kompendium wiedzy o nadzorze pedagogicznym na rok szkolny 2023/24 – plan nadzoru, sposób realizacji zadań. Gotowe narzędzia do dokumentowania nadzoru.

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa – Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Zmiany w prawie oświatowym od nowego roku szkolnego 2023/2024.

Nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy i Karcie nauczyciela.

Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży.

Zadania i odpowiedzialność specjalistów w szkole , przedszkolu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2023/2024. Organizacja i dokumentowanie pracy.

Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji.

Nowa i stara ścieżka awansu zawodowego.

Jak opracować sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2022/23 – zadania dyrektora i wicedyrektora. Przykładowe wzory opracowań.

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. a zatrudnianie pracowników na stanowiskach pedagogicznych i samorządowych.

Urlopy pracownicze w świetle prawa, w tym zmian w Kodeksie pracy od 2023 r.

Akademia kadrowa dyrektora 2023/2024 oraz najnowsze zmiany w Kodeksie pracy.

Kadrowe zadania dyrektora w związku z organizacją nowego roku szkolnego 2023/2024, w tym wypowiadanie stosunku pracy.

Jak zgodnie z przepisami prawa oceniać, klasyfikować i promować uczniów? Kompendium wiedzy o ocenieniu.

NOWOŚĆ
Szkolenie dla dyrektorów: Łagodzenie konfliktów metodą na zintegrowany zespół.

Jak usprawnić obieg dokumentów w szkole?- Instrukcja kancelaryjna.

Jak kontrolować dokumentację nauczycieli – praktyczne wskazówki dla Dyrektora i Wicedyrektora?

Jak organ prowadzący powinien przygotować i przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola – praktyczne wskazówki.

Skuteczne zabezpieczenie placówki oświatowej w zakresie współpracy z rodzicami – ujęcie prawne wraz ze wzorami dokumentów.

Zmiany w kodeksie pracy od 2023r.

Wybrane techniki terapeutyczne w pracy specjalistów w szkołach. Nowość!!!

Nowy i dotychczasowy awans zawodowy nauczycieli zgodnie z przepisami prawa. Praktyczne wskazówki.

Jak realizować zadania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/23 – omówienie sposobów realizacji, dokumentowania, przedstawienie gotowych narzędzi. Sposób wprowadzania zmian.

Model edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

IPET i WOPFU – jak je przygotować krok po kroku.

Zmiany w statucie przedszkola na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Jak przeprowadzić lekcje obserwowaną w ramach awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa?

Podsumowanie pracy szkoły – klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru za rok szkolny 2022/23.

Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Wnioski i realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego.

Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru.

Podsumowanie pracy przedszkola, wyniki i wnioski z nadzoru za I okres roku szkolnego 2022/23.

Ocena pracy nauczyciela szkoły/placówki zgodnie z nowymi kryteriami.

Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela przedszkola.

Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Gotowe przykłady realizacji.

Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie jako forma wsparcia wychowawczej roli rodziny.

Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

Jak dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Gotowe wzory.

Nowy awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela i dyrektora – praktyczne wskazówki.

Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej – wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce systemu oświaty w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

Dokumentacja dyrektora szkoły/placówki – konieczne zmiany w podstawowych dokumentach prawa wewnątrzszkolnego.

Profesjonalny pracownik świetlicy szkolnej.

Planowanie pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku 2022/2023.
Szkolenie w ramach cyklu „Forum psychologów i pedagogów”

Start na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola – obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność– cz. I
Szkolenie w ramach cyklu „Dyrektor na starcie”

Zmiany w statucie przedszkola na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o nowym awansie zawodowym i ocenie pracy.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Tworzenie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem przyjęcia uczniów z Ukrainy oraz zgodnie z wytycznymi MEiN na rok 2022/2023.

Zatrudnienie specjalistów.

Najnowsze zmiany w statucie szkoły/placówki na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Nowy awans zawodowy, ocena pracy oraz inne zmiany w Karcie Nauczyciela.

Nowe standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach od września 2022 r.

Ważne zadania kadrowe dyrektora w nowym roku szkolnym 2022/23.

Zmiany w regulaminie pracy i dokumentacji wewnątrzszkolnej w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/23 – planu nadzoru pedagogicznego i inna niezbędna dokumentacja.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23 – opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o nowe przepisy prawa.

Najnowsze zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym 2022r.- NOWOŚĆ!

Rejestr umów – nowe obowiązki oraz zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym od 2022 r.

Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru.
Szkolenie stacjonarne- Ciechanów

Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru.

Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/22. Wnioski i realizacja zadań nowego nadzoru.

Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o nowym nadzorze. Analiza i ocena realizowanych działań.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Jak opracować sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2021/22 – zadania dyrektora i wicedyrektora. Przykładowe wzory opracowań.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Jak wspierać i pomagać dzieciom z Ukrainy w przedszkolu i w szkole.

Profesjonalny pracownik świetlicy szkolnej.

Cudzoziemiec w szkole- zadania, obowiązki, kompetencje dyrektora.

Zmiany w prawie oświatowym i Kodeksie pracy – kompetencje i obowiązki dyrektora w świetle zmian.

Zadania dyrektora w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego – niezbędna dokumentacja. Gotowe wzory dokumentów.

Współczesny nastolatek – jego świat, potrzeby i problemy.

„POLSKI ŁAD” w praktyce – zmiany dla pracowników i pracodawców.

Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów w szkole podstawowej.

Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO.

Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle aktualnych przepisów. Style komunikacji i zarządzania a mobbing w środowisku pracy.

Nowelizacja prawa oświatowego- obowiązujące i projektowane zmiany.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Omówienie arkuszy samooceny pracy dyrektora – pomoc w uzyskaniu wysokiej oceny.

Kompetencje i odpowiedzialność dyrektora w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Kadrowe zadania dyrektora w związku z organizacją nowego roku szkolnego.

Sygnalista –zadania i obowiązki pracodawcy w oparciu o przepisy ustawy.

Jak się przygotować do konkursu na Dyrektora placówki?

Instrukcja kancelaryjna – co dyrektor wiedzieć powinien?

Jak prawidłowo znowelizować statut poradni psychologiczno- pedagogicznej?

7 najważniejszych dokumentów dyrektora- aktualizacja podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

Awans zawodowy nauczyciela. Omówienie wymagań i sposobu ich realizacji. Praktyczne wskazówki i gotowe wzory.

Jak sprawować nadzór po zmianach w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Realizacja zadań i dokumentowanie. Przydatne wzory dokumentów.

Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli – gotowe wzory dokumentów.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Wicedyrektor a realizacja zadań wynikających z nowego nadzoru – sposób sprawowania i dokumentowania. Gotowe wzory dokumentów.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Zadania wicedyrektora szkoły w kontekście przepisów prawa oświatowego i prawa pracy.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów- o czym wicedyrektor wiedzieć powinien.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Wicedyrektor liderem rady pedagogicznej. Skuteczna i efektywna współpraca z radą warunkiem sprawnego zarządzania.
Szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów”

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki. Omówienie arkuszy samooceny pracy dyrektora – pomoc w uzyskaniu wysokiej oceny.

Nowelizacja statutu szkoły/placówki zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi regulacjami.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

Organizacja wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią covid-19 zgodnie z wytycznymi men.

Dlaczego warto mieć zaktualizowany regulamin pracy? – praktyczne rozwiązania. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Obowiązki dyrektora w związku z wykonywaniem zadań kierownika zakładu pracy, w tym prowadzeniem akt osobowych.

Ocena pracy dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Jak przedstawić realizację tych zadań.

Jak prawidłowo znowelizować statut poradni psychologiczno- pedagogicznej?

Jak wspierać uczniów po długotrwałym nauczaniu zdalnym – zadania dla szkoły, nauczycieli i specjalistów.

Wychowawcza i edukacyjna rola szkoły w XXI wieku. Nowe aspekty wychowawcze, problemy, zagrożenia i wyzwania w pracy współczesnego nauczyciela.

Depresja i inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – niezbędna wiedza dla nauczycieli.

Zakładowy fundusz mieszkaniowy – modyfikacja w związku z RODO

Edukacja włączająca – od założeń teoretycznych do rozwiązań praktycznych

Finansowanie wybranych zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa – kompetencje dyrektora i innych organów szkoły.

Praca pedagoga i psychologa szkolnego, terapeuty pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej – nowe wyzwania.

Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły (nauczyciela) po zmianach.

Innowacje i eksperymenty w pracy kreatywnego nauczyciela. Praktyczne wskazówki.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w systemie edukacji.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zadania dyrektora, specjalistów i nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne.

Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego – działania podnoszące jakość pracy szkoły.