Jak kontrolować dokumentację nauczycieli – praktyczne wskazówki dla dyrektora i wicedyrektora, analiza narzędzi do kontroli.

Pierwsze szkolenie z cyklu „Szkoła wicedyrektorów 2023/2024”

Ważne!
Podczas szkolenia omówimy niezbędną dokumentację dotycząca nauczycieli oraz podamy propozycje narzędzi do kontroli tej dokumentacji.

OPIS TEMATU:

     Dyrektor zgodnie z przepisami prawa odpowiada za prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Najczęściej wicedyrektor nadzoruje niezbędną dokumentację nauczyciela w zakresie prawidłowości i terminowości jej tworzenia oraz zakresu jej stosowania. Znajomość niezbędnej dokumentacji wymaganej od nauczycieli, w sytuacji ciągłego przypominania o „odbiurokratyzowaniu szkoły”, należy do ważnych zadań.
    Podczas szkolenia przedstawimy niezbędną dokumentację wymaganą przepisami prawa od nauczycieli. Podpowiemy jakie narzędzia mogą być wykorzystane podczas kontroli dokumentacji, podamy różne przykłady i rozwiązania związane z kontrolą w tym zakresie. Zwrócimy uwagę na kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymagań edukacyjnych i dostosowania tych wymagań w  przypadkach określonych rozporządzeniem. Omówimy nadzór nad dokumentacją świetlicy i biblioteki. Przypomnimy o niezbędnej dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa uczniów np. podczas wyjść i wycieczek.
    Serdecznie zapraszamy. 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz wie, którymi przepisami prawa kierować się podczas kontroli dokumentacji.
 2. Potrafi do kontroli dokumentacji zastosować odpowiednie arkusze.
 3. Wie, jak sporządzić konstruktywną ocenę dotyczącą prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie niezbędnej dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli.
 2. Kontrola dzienników lekcyjnych i dzienników innych zajęć.
 3. Nadzór wicedyrektora nad dokumentacją nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym wykaz uczniów objętych pomocą, ocena efektywności, WOPFU, IPET – narzędzia kontroli.
 4. Wymagania edukacyjne i dostosowanie wymagań – kontrola realizacji.
 5. Nadzór nad świetlicą – kontrola niezbędnej dokumentacji.
 6. Nadzór nad pracą biblioteki – narzędzia do kontroli.
 7. Bezpieczeństwo ucznia w szkole:
  1) zasady organizacji wycieczek szkolnych
  2) nadzór nad wypadkowością na terenie szkoły.
 8. Czas na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/zespołów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.