PROPOZYCJA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom dyrektorów i nauczycieli proponujemy Państwu dostosowane do aktualnego stanu prawnego szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych. Naszym celem jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i specjalistów szkól i placówek w zakresie organizacji nauczania, wychowania i opieki.
Proponowana tematyka jest przemyślana i wynika z wielu rozmów, wyników ewaluacji i sformułowanych oczekiwań nauczycieli i dyrektorów. Wykładowcy mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń zebrali te oczekiwania i w oparciu
o nie została ustalona tematyka.
Gdyby Państwo nie znaleźli jednak interesujących Was zagadnień, bardzo prosimy o kontakt i przedstawienie własnych oczekiwań. Wszystkie sugestie będą uwzględnione i zostanie ustalona wspólnie z Wami oferta dla Waszej placówki. Tematyka podanych szkoleń może być też modyfikowana po konsultacji z wykładowcą, który zawsze zadzwoni do placówki, zanim do Państwa przyjedzie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Scenariusze szkoleń

Jak rozpoznać oraz reagować na krzywdzone dziecko w rodzinie ? Zadania i obowiązki pracowników szkoły/placówki.

Mobbing na przykładzie praktyki pracy w placówce oświatowej – ujęcie prawne obejmujące budowanie relacji pracowniczych

Jak nauczyć uczniów mądrego oraz bezpiecznego korzystania z treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?

Prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców w świetle przepisów prawa oświatowego. Odpowiedzialność prawna rodziców i szkoły.

Budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów.

Kłopotliwy uczeń i trudny rodzic w praktyce szkolnej. Jak sobie radzić z problematycznymi sytuacjami?

Współczesne zagrożenia w wieku dorastania.

Mosty zamiast murów. Jak budować porozumienie dla dobra dzieci , pomimo konfliktu między rodzicami a szkołą.

Złość, agresja czy przemoc? Jak je rozpoznać i właściwie reagować? Praktyczne narzędzia.

Efektywne nauczanie w zespole uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach.

Innowacyjny druk 3D, długopisy 3D i fotografia w edukacji.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 22 r. Przepisy przejściowe dla nauczycieli.

„Wzorcowa lekcja”- jak przeprowadzić i uzyskać pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości.

Ocena pracy nauczyciela szkoły/placówki zgodnie z nowymi kryteriami.

Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela przedszkola.

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – aspekty prawne zagadnienia z uwzględnieniem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Jak tworzyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Jak zostać dobrym nauczycielem? Rola i zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie.

Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Prawa i obowiązki rodziców – za co jest odpowiedzialny rodzic , a za co szkoła?

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Kierunki polityki wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Dokumentacja nauczyciela szkoły w oparciu o aktualne przepisy prawa. Praktyczne rozwiązania.

Dokumentacja nauczyciela przedszkola w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole / przedszkolu w świetle najnowszych zmian prawnych.

Prawa ucznia, dziecka, człowieka z uwzględnieniem zagadnienia władzy rodzicielskiej.

Trudne rozmowy z rodzicami.

Podstawy pomiaru dydaktycznego i ich wykorzystanie w codziennej pracy nauczyciela.

Rola oceniania i oceny w procesie dydaktycznym.

Zmiany w prawie oświatowym od nowego roku szkolnego istotne w kontekście świadczenia pracy przez nauczyciela.

Laboratoria Przyszłości w nowoczesnej szkole.

Ocenianie wspierające uczniów ze SPE w modelu edukacji włączającej.

Model edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

Kierunek polityki oświatowej państwa 2022/2023. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom w szkole.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny, szczególnie w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności wsparcia udzielanego dzieciom.

Jak uczyć języka polskiego jako obcego? – praktyczne rozwiązania.

Nauka kodowania wstępem do nauki programowania.

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce.

Dziecko w świecie zasad – czyli określanie granic?

Obowiązki nauczyciela w świetle prawa i etyki zawodowej. Etyka w praktyce szkolnej i prawie oświatowym. Odpowiedzialność za uchybienie godności zawodu nauczyciela.

Wsparcie psychologiczne nauczycieli.

Uczeń z Ukrainy w naszej szkole.

Mój uczeń jest uchodźcą. Realna pomoc uczniom i nauczycielom w dobie zmagania się z konsekwencjami wojennymi.

Wykorzystanie narzędzi TIK do pracy z dziećmi z Ukrainy.

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom z Ukrainy w przedszkolu, szkole.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Sposoby aktywizowania i motywacji uczniów.

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W OBLICZU ZMIANY?

CUDZOZIEMIEC W SZKOLE – praca z uczniem innej narodowości

Stres w pracy nauczyciela.

Promocja wizerunku szkoły – potrzebą czasów czy dbałością o jakość usługi edukacyjnej?

Młodszy uczeń w szkole ponadpodstawowej.

Prawo oświatowe w pracy nauczycieli przedszkola.

Dziennik elektroniczny w pracy nauczyciela i szkoły.

INDYWIDUALIZACJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Jak nauczyć uczniów uczenia się?

NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Neurodydaktyka – moda czy konieczność.

Wykorzystanie usług Notes zajęć, Sway i Stream w edukacji tradycyjnej i zdalnej.

Środki pozabudżetowe – jak je pozyskać ?

Praca z uczniem zdolnym.

Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w edukacji.

WYPALENIE EMOCJONALNE przyczyną kryzysu zawodowego.

WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI. Jak rozpoznać i przeciwdziałać?

Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim poradzić.

Bezpieczny przedszkolak – w świetle prawa oświatowego i podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

„POLSKI ŁAD” w praktyce – zmiany dla pracowników i pracodawców.

Sygnalista w świetle Dyrektywy unijnej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i prawa krajowego.

Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle aktualnych przepisów. Komunikacja i zarządzanie a mobbing w środowisku pracy.

Wspomaganie koncentracji uwagi u dziecka/ucznia.

Wsparcie uczniów jako profilaktyka pierwszorzędowa.

Finansowanie zadań oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa, prawa i obowiązki nauczycieli.

Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Etyka zawodowa nauczyciela przedszkola w prawie oświatowym i samorządowym.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

Wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów i profilaktyka zdrowia – ważny cel strategiczny programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Wsparcie psychologiczne uczniów w radzeniu sobie w nowej rzeczywistości szkolnej, w tym zadania nauczycieli w świetle rekomendacji MEiN.

Rodzice w szkole – rola i zadania, w tym po doświadczeniach w pandemii.

Wychowawca klasy – zadania i kompetencje, wspomaganie wychowawcy.

Start zawodowy nauczyciela – warunki nawiązania właściwych relacji z uczniami.

Motywacja – zasady skutecznego oddziaływania pedagogicznego.

Prawo oświatowe dla nauczycieli.

Odpowiedzialność prawna nauczyciela w świetle prawa i najnowszych zmian w prawie – o czym warto wiedzieć i pamiętać?

Wsparcie uczniów po powrocie do szkoły, w tym zadania szkoły w świetle wytycznych MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.

Zadania skierowane do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po e-nauczaniu- jak je realizować?

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej.

Ochrona danych osobowych w świetle rodo a odpowiedzialność prawna.

Dziecko w świecie cyfrowym – wychowawcza i edukacyjna rola szkoły w XXI wieku.

Komunikacja społeczna – komunikacja w sytuacjach konfliktowych (trudnych).

Jak wspierać uczniów po długotrwałym nauczaniu zdalnym – zadania dla szkoły, nauczycieli i specjalistów.

Jak ciekawie prowadzić lekcje z młodzieżą?

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, w tym w trakcie edukacji zdalnej – realizacja zaleceń i zajęć wynikających z opinii o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Uczeń z zespołem Aspergera – funkcjonowanie w szkole.

Innowacyjne projekty – Jak wykorzystać Serwis Canva w pracy nauczyciela?

Niezbędne narzędzia TIK w pracy zdalnej i stacjonarnej nauczyciela.

Nowoczesne prezentacje w pracy nauczyciela.

Wykorzystanie Usług Google w pracy nauczyciela.

Wykorzystanie Wirtualnej tablicy Padlet w edukacji.

Świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego – czy zawsze je otrzymam jako osoba uprawniona?

Dokumentacja pracy szkoły i nauczycieli w oparciu o aktualne przepisy prawa. Praktyczne wskazówki.

Jak przygotować się do oceny pracy i zrealizować zadania wynikające z awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawa. Praktyczne wskazówki.

Jak zbudować program wychowawczo – profilaktyczny zgodnie z przepisami prawa. praktyczne wskazówki.

Jak prawidłowo oceniać, klasyfikować i promować uczniów w świetle aktualnych przepisów prawa.

Rola i zadania nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Praktyczne rozwiązania.

Praca metodą projektu edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpowiedzialność.

Dokumentowanie pracy nauczyciela w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Odpowiedzialność prawna nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów .

Zastosowanie pakietu ms microsoft office 365 w nauczaniu zdalnym.

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

Jak wykorzystać gry w edukacji szkolnej i domowej?

Mowa nienawiści w sieci, a bezpieczeństwo uczniów.

Prawo do stawiania granic – asertywność w pracy nauczyciela.

Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem Metody wspólnej sprawy.

Dziecko z depresją w szkole.

Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji – budowanie zespołu klasowego.

Innowacje i eksperymenty w pracy kreatywnego nauczyciela. Praktyczne. wskazówki.

Praca wychowawcy klasy, zgodnie z wymaganiami prawa oświatowego i podstawą programową.

TIK oraz zasoby multimedialne w edukacji. Zastosowanie na lekcjach w szkole oraz on-line.

Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym.

Problem samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.

Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży.