Wszystko o czym wicedyrektor wiedzieć powinien o ocenie pracy nauczyciela. Gotowe przykłady realizacji.

Siódme szkolenie z cyklu „Szkoła wicedyrektorów 2023/2024”

Ważne!
Szkolenie przybliży wicedyrektorom zagadnienia związane z oceną pracy. Podczas spotkania wicedyrektor otrzyma pełną informację na temat kryteriów obowiązkowych i dodatkowych w ocenie prac nauczyciela, podane zostaną przykłady spełniania tych kryteriów, zarówno przez nauczycieli szkoły jak i przedszkola.

OPIS TEMATU:

     Wicedyrektor podczas tego szkolenia otrzyma pełną informację na temat nowej oceny pracy nauczyciela w oparciu o zmiany w Karcie Nauczyciela oraz nowe rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy. Przedstawione zostaną kryteria oceny pracy – obowiązkowe i dodatkowe oraz szczegółowo omówione sposoby ich realizacji. Podana zostanie procedura oceny pracy nauczyciela wraz z licznymi wzorami niezbędnych dokumentów. Wicedyrektor, który pozna wymagania związane z oceną pracy, będzie mógł wspierać nauczyciela, aby uzyskał on oceną wyróżniającą.
     Przykłady realizacji zadań będą ukierunkowywały wicedyrektora na obserwację pracy nauczyciela pod kątem sumienności i staranności ich wykonywania. Wicedyrektor udzielając instruktażu po obserwacji zajęć odwoła się do kryteriów obowiązkowych i dodatkowych. Sposoby realizacji tych kryteriów będą określały  kierunek pracy nauczyciela i realizację zadań szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości pracy.  Serdecznie zapraszamy.  

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia pozna przepisy prawa dotyczące nowych zasad oceny pracy.
  2. Będzie wiedział, jak nauczyciel powinien realizować kryteria dodatkowe i obowiązkowe na wysoką ocenę.
  3. Podczas obserwacji zajęć czy realizacji innych zadań statutowych wicedyrektor będzie zwracał uwagę na sposoby realizacji kryteriów obowiązkowych i dodatkowych przez nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 oraz nowego rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r.
  2. Procedura postępowania przy ocenie pracy nauczycieli – wzory niezbędnych pism.
  3. Kryteria obowiązkowe podczas oceny pracy nauczyciela- podanie przykładów realizacji.
  4. Szczegółowa analiza kryteriów dodatkowych dla nauczycieli, przełożenie kryteriów na punkty, procenty i skalę ocen.
  5. Omówienie przykładowych kart oceny pracy.
  6. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny.
  7. Czas z na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół/zespołów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.