Wicedyrektor liderem rady pedagogicznej. Skuteczna i efektywna współpraca z radą warunkiem sprawnego zarządzania.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Dyrektorzy otrzymają przykładowy regulamin rady pedagogicznej dostosowany do aktualnych przepisów prawa.

OPIS TEMATU:

   Sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą opiera się na pracy rady pedagogicznej. Realizacja zadań, zapewnienie wysokiej jakości pracy szkoły, nowatorskie i innowacyjne rozwiązania to zadania zespołów nauczycielskich, członków rady pedagogicznej. Od jej sprawności, pomysłowości, niestandardowych pomysłów, mieszczących się w ramach przepisów prawa zależy jakość pracy szkoły.
   Chcąc zapewnić wysoką jakość dyrektor i wicedyrektor powinien znać uregulowania prawne dotyczące rady pedagogicznej, wiedzieć jakie dokumenty są niezbędne do jej funkcjonowania. Powinien też w sposób ciekawy i przemyślany organizować jej pracę. Ogromną rolę odgrywają tutaj zespoły nauczycielskie, ich plany pracy i sposób realizacji zadań. Sposób prowadzenia zebrań wpływa też na sprawność rady pedagogicznej.
   Podczas szkolenia przedstawimy przepisy prawa niezbędne do sprawnego funkcjonowania rady pedagogicznej. Podpowiemy ciekawe rozwiązania jak uatrakcyjnić jej pracę, zwrócimy uwagę na działania, które podniosą jej jakość, wskażemy kierunki jej pracy. Zwrócimy tez uwagę na działania integrujące pracę rady pedagogicznej. Ważna podczas tego spotkania będzie wymiana doświadczeń.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z zadaniami i funkcjonowaniem rady pedagogicznej.
 2. Potrafi opracować dokumenty niezbędne w funkcjonowaniu rady; regulamin rady pedagogicznej, uchwały i zarządzenia, ogólne zasady dotyczące protokołowania jej zebrań.
 3. Będzie wiedział, w jaki sposób podnieść jakość pracy szkoły poprzez sprawne zarządzanie radą pedagogiczną.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawa prawna dotycząca funkcjonowania rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące.
 2. Budowa aktu prawnego – uchwały i zarządzenia w oparciu o aktualne przepisy prawa.
 3. Regulamin rady pedagogicznej – omówienie przykładowych rozwiązań.
 4. Protokoły zebrań rady pedagogicznej – ogólne zasady.
 5. Zebrania rady pedagogicznej – rodzaje, sprawność organizacyjna, obowiązki członków rady.
 6. Obszary działań rady pedagogicznej – omówienie.
 7. Zadania zespołów zadaniowych – obudowa prawna, rodzaje, dokumentowanie pracy.
 8. Klasyfikowanie i promowanie uczniów – kluczowe zadania członków rady pedagogicznej.
 9. Innowacyjność w pracy nauczycieli – jak zmotywować członków rady pedagogicznej do kreatywnej i twórczej pracy.
 10. Podniesienie jakości pracy szkoły – przykładowe rozwiązania.
 11. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.