Nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy i Karcie nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Wprowadzone w 2023 r. zmiany w Kodeksie pracy generują nowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy. Pracodawca obecnie ma możliwość prowadzenia prewencyjnej  kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub  środków działających podobnie do alkoholu.
W przypadku świadczenia pracy zdalnie, pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów świadczenia pracy poza siedzibą.
W Kodeksie pracy i Karcie nauczyciela wprowadzono także zapisy dotyczące nowych uprawnień pracowników dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co nakłada na pracodawcę nowe obowiązki.
W trakcie szkolenia zostaną również omówione zmiany dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników.
Będzie możliwość zadawania pytań.
Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów: rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia, prewencyjnej  kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub  środków działających podobnie do alkoholu, regulaminu pracy zdalnej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. poznanie zasad przyznawania nowych uprawnień pracowniczych
 2. poznanie zasad prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
 3. poznanie zasad i warunków świadczenia pracy spoza siedziby pracodawcy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prewencyjna kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
 2. O pracy zdalnej w Kodeksie pracy:
 1. zasady pracy zdalnej 
 2. czy w każdym przypadku, na wniosek pracownika. pracodawca będzie zobowiązany wyrazić zgodę na pracę zdalną 
 3. kontrola świadczenia pracy w sposób zdalny 
 4. zasady ponoszenia przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej.
 1. Nowe uprawnienia pracownicze w związku ze zmianami w Kodeksie pracy i Karcie nauczyciela:
 1. zmiany w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 2. rozszerzony zakres informowania o podstawowych warunkach pracy
 3. uprawnienia związane z rodzicielstwem, w tym elastyczna organizacja pracy dla pracowników będących rodzicami
 4. prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
 5. czy ze wszystkich uprawnień będzie mógł korzystać także nauczyciel. 
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Przykładowa procedura kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol.
 3. Przykładowa procedura pracy zdalnej – zmiany w regulaminie pracy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Osoba prowadząca: Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy – wieloletni dyrektor jednostki obsługującej szkoły i przedszkola (pod względem kadrowym, płacowym i  finansowo-księgowym), w tym realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej.