Ocenianie wewnątrzszkolne – niezbędne zapisy w statucie szkoły.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przepisy prawa dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego. Podamy przykładowe wzory zapisów , które powinny się znaleźć w rozdziale statutu „Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego” – wersję rozszerzoną i konieczną w tym rozdziale. Podpowiemy, jak uniknąć typowych błędów i zapisów wynikających z niezrozumienia przepisów prawa.

OPIS TEMATU:

   W roku szkolnym 2023/24 ocenianie stało się priorytetem w kierunkach polityki oświatowej państwa. Oznacza to dla dyrektorów i nauczycieli , iż należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość oceniania i zgodność z przepisami prawa zapisów umieszczonych w statucie szkoły. Pamiętać o aspekcie psychologicznym oceniania, stosowaniu zasad oceniania, takich jak: trafność, rzetelność, sprawiedliwość i rzetelność, o motywującej funkcji oceniania.  
   Podczas  szkolenia przeanalizujemy warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego pod kątem prawidłowości ich zapisów. Podejmiemy dyskusję, nad średnią ważoną, średnią arytmetyczną, oceną niedostateczną za brak pracy domowej, estetykę zeszytu. Zastanowimy się jak prawidłowo ustalić  i uzasadniać oceny bieżące, śródroczne i roczne,  kryteria oceny celującej oraz możliwości poprawy ocen przez uczniów. Podczas szkolenia otrzymacie Państwo przykładowe wzory tych zapisów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna przepisy prawa związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
 2. Będzie wiedział, jak sformułować zgodne z prawem zapisy w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
 3. Potrafi znowelizować dotychczasowy rozdział swojego statutu w oparciu o przepisy prawa.
 4. Potrafi wykorzystać ocenę, by motywować uczniów do pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Analiza przepisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia o ocenianiu.
 2. Cele, zasady i zawartość rozdziału statutu pt. „Szczegółowe  warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego”.
 3. Analiza przykładowych zapisów dotyczących zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Interpretacja nieprawidłowości w ocenianiu, dyskusja.
 5. Ocenianie zachowania uczniów- formułowanie kryteriów oceny zachowania.
 6. Rozwiązania szczególne w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
 7. Nadzór dyrektora i wicedyrektora – kontrola przestrzegania przepisów prawa, procesów i efektów w zakresie oceniania.
 8. Wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich, nauczyciele szkół i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 –  do 13.00

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.