Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej, w świetle ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w kontekście Standardów kontroli zarządczej, kierownik jednostki budżetowej, którą jest także szkoła, dokonuje samooceny kontroli zarządczej w formie pisemnej, cyt.: Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.”

Zgodnie z zapisem Standardu B: „Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań”,  ponadto należałoby  również dokonywać oceny przestrzegania przepisów dotyczącychochrony danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami wykonywania zadań w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w świetle ustawy i standardów Ministra Finansów. Zostanie omówiony zakres stosowania tych standardów w jednostce systemu oświaty. Zostaną także omówiona dokumentacja kontroli zarządczej, która powinna znajdować się w szkole.

Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady corocznego dokumentowania wykonywania kontroli zarządczej przez kierownika jednostki. Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzory takich dokumentów.

Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: arkuszy samooceny pracowników, arkusza samooceny sporządzanej przez kierownika jednostki, raportu z przeprowadzonej samooceny, arkuszy analizy ryzyk, także w kontekście ochrony danych osobowych. Uczestnik otrzyma również wzory zarządzeń dyrektora wprowadzających ww. dokumenty.
 2. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. sprawowania kontroli zarządczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne sprawowania kontroli zarządczej – wybrane zapisy ustawy o finansach publicznych i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – cele, standardy i zasady.
 2. Procedury finansowe (procedura zaciągania zobowiązań, procedura kontroli finansowej).
 3. Procedury okołofinansowe.
 4. Zasady etyki zawodowej pracowników.
 5. Wykonywanie kontroli zarządczej:
  1) coroczna analiza ryzyka, w tym w zakresie ochrony danych osobowych;
  2) samoocena kontroli zarządczej (samooceny pracowników, samoocena kierownika jednostki).
 6. Spełnianie wymogów w zakresie kontroli zarządczej w kontekście oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego organowi prowadzącemu.
 7. Omówienie wzorów proponowanych dokumentów dotyczących sprawowania kontroli zarządczej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.