Cudzoziemiec w szkole- zadania, obowiązki, kompetencje dyrektora.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi przepisami ustawy Prawo oświatowedotyczącymi przyjmowania dzieci cudzoziemskich do szkoły oraz wybranymi przepisami rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
W trakcie szkolenia zostaną omówione zadania dyrektora dotyczące organizacji nauczania dla uczniów cudzoziemskich przyjmowanych do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy specjalistycznej i lekcji religii innych wyznań niż rzymskokatolickie.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurą organizowania lekcji religii innych wyznań niż rzymskokatolickie oraz otrzymają wzór porozumienia w sprawie organizacji lekcji religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnej (pozaprzedszkolnej) w punkcie katechetycznym.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele: Uczestnik szkolenia:

 1. zostanie zapoznany z wybranymi przepisami ustawy Prawo oświatowe i wybranymi przepisami ww. rozporządzenia
 2. pozna procedurę wnioskowania o przyznanie dodatkowych godzin na wsparcie uczniów cudzoziemskich
 3. pozna przypadki odmowy przyjęcia ucznia cudzoziemskiego do szkoły w trakcie roku szkolnego

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Uprawnienia uczniów cudzoziemskich w świetle ustawy Prawo oświatowe.
 2. Zadania i obowiązki dyrektora w przypadku przyjęcia ucznia cudzoziemskiego do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym:
  1) organizacja nauki języka polskiego;
  2) wnioskowanie o zajęcia wyrównawcze;
  3) organizacja zajęć wyrównawczych,
  4) inne formy wsparcia.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia cudzoziemskiego.
 4. Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w świetle opinii Ministra Edukacji i Nauki wskazówki dla nauczycieli.
 5. Lekcje religii organizowane dla uczniów różnych wyznań.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.