Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów - o czym wicedyrektor wiedzieć powinien.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jednym z ważnych zadań wicedyrektora jest nadzór nad prawidłowością oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Kluczową rolę odgrywa w tym zadaniu znajomość i przestrzeganie przepisów oceniania wewnątrzszkolnego przez nauczycieli. Bardzo istotne są prawidłowo sformułowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów wymagania edukacyjne, dostosowanie tych wymagań do potrzeb i możliwości uczniów oraz ocenianie uczniów zgodnie z tymi podanymi uczniom i rodzicom wymaganiami. Ważna jest też systematyczność i różnorodność oceniania, sposoby i formy oceniania, terminowość, oraz przestrzeganie podanych sposobów uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Podczas szkolenia wicedyrektorzy uzyskają pomoc w postaci przykładowych zapisów w statucie oraz szczegółowego omówienia istotnych zagadnień. Ugruntowana podczas szkolenia wiedza pozwoli wicedyrektorowi prowadzić nadzór nad przebiegiem oceniania, klasyfikowania sposób kompetentny i zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia uporządkuje swoją wiedzę na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego związanego z ocenianiem, klasyfikowaniem
  i promowaniem uczniów.
 2. Słuchacz pozna jakie prawa ma uczeń w związku z roczną ocena przewidywaną, zarówno zachowania jak i z zajęć edukacyjnych, będzie pamiętał o terminach i procedurach związanych z tą oceną oraz zadaniach nauczycieli w tym zakresie.
 3. Uczestnik poszerzy swoją wiedzę na temat egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i zastrzeżeń do ustalonej oceny.
 4. Wicedyrektor nadzorując pracę nauczycieli będzie dokładnie poinformowany o ocenianiu uczniów zgodnym z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy Prawa oświatowego oraz aktów wykonawczych o powierzaniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole,
  placówce.
 2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora.
 3. Podstawy prawne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania.
 4. Klasyfikacja śródroczna – omówienie istotnych rozwiązań.
 5. Kryteria oceniania na poszczególne oceny.
 6. Omówienie zasad zachowania.
 7. Klasyfikacja roczna – podwyższanie ocen przewidywanych, zapisy w statucie.
 8. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe – szczegółowe omówienie.
 9. Przykładowe uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, zespołów ds. nowelizacji statutów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.