Instrukcja kancelaryjna- instrukcja w sprawie organizacji składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach systemu oświaty.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentów, powstających w szkole jak i do niej napływających, jest obowiązkowe w świetle nie tylko przepisów oświatowych, ale też jest to wymóg wynikający z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki systemu oświaty. Zostanie omówiona treść instrukcji kancelaryjnej, w tym znakowanie spraw, zakładanie teczek aktowych, przekazywanie dokumentacji do składnicy zakładowej.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z instrukcją w sprawie prowadzenia zakładowej składnicy, w tym brakowaniem dokumentacji.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe wzory dokumentacji oraz procedura jej wdrożenia.
Uczestnicy otrzymują komplet dokumentów dostosowanych do specyfiki jednostki.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, a także wzór zarządzenia dyrektora wprowadzającego ww. dokumenty.
  2. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w szkole i do niej napływającej oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane zapisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym dotyczące obowiązku wdrożenia wewnętrznych przepisów kancelaryjnych.
  2. Wybrane zapisy rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
  3. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji – jednolity rzeczowy wykaz akt.
  4. Systemy kancelaryjne.
  5. Zasady dotyczące przyjmowania i wysyłania korespondencji, załatwianie spraw – zawartość merytoryczna instrukcji kancelaryjnej.
  6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – zawartość merytoryczna instrukcji w sprawie składnicy akt.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.