Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły (nauczyciela) po zmianach.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami odpowiedzialności prawnej ponoszonej w związku z wykonywaną pracą, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej i karnej, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów w przedmiotowym zakresie.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych zdarzeń implikujących poszczególne rodzaje odpowiedzialności prawnej.

Cele:

 1. poznanie zasad odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej
 2. poznanie przesłanek odpowiedzialności cywilnej i karnej na zasadzie winy
 3. poznanie wybranych przepisów prawa w zakresie ochrony prawnej dyrektora/nauczyciela

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej:
  1) porządkowa
  2) dyscyplinarna
  3) cywilna
  4) karna
 2. Zasady odpowiedzialności porządkowej – podstawa prawna, rodzaje kar, procedura nakładania kary
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w świetle Karty Nauczyciela – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, kary w postępowaniu dyscyplinarnym i ich zatarcie, przykłady czynów, które uchybiają godności i obowiązkom nauczyciela
 4. Odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w szkole, przesłanki odpowiedzialności osoby zobowiązanej do nadzoru, odpowiedzialność indywidualna nauczyciela
 5. Odpowiedzialność karna – odpowiedzialność z winy umyślnej i nieumyślnej
 6. Ochrona prawna nauczyciela
 7. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
 8. Przykłady wykroczeń i przestępstw
 9. Prawny obowiązek powiadamiania organów
 10. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
 11. Odpowiedzialność materialna pracownika w świetle Kodeksu pracy

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 10.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.