Zatrudnienie specjalistów.
Organizacja pracy specjalistów w przedszkolach, szkołach ogólnodostęępnych, w tym pedagoga specjalnego zgodnie z nowymi standardami i aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudnienia specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. MEiN wprowadza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych nowe stanowisko – pedagoga specjalnego.

     W lipcu ukazały się nowe rozporządzenia regulujące pracę pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole, a na stronie MEiN informacje dotyczące jego kwalifikacji.

     Podczas szkolenia przybliżone zostaną przytoczone powyżej zmiany w przepisach prawa oświatowego, dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach, aktualne przepisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zadań specjalistów, wykazu zajęć przez nich prowadzonych oraz dokumentowania ich pracy, w tym pedagoga specjalnego. Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące organizacji pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • będą znać zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach, szkołach
 • wiedzieć będą jakie zadania mają poszczególni specjaliści w przedszkolu, szkole, w tym pedagoga specjalnego
 • wiedzieć będą jak dobrze jakościowo organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej placówce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • poznają praktyczne rozwiązania

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe standardy zatrudniania specjalistów w przedszkolu, szkole – zmiany w przepisach prawa oświatowego (wymiar czasu, kwalifikacje, zakres obowiązków)
 2. Zadania i odpowiedzialność specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w tym pedagoga specjalnego.
 3. Wykaz zajęć prowadzonych przez poszczególnych specjalistów bezpośrednio z dziećmi, uczniami zgodnie z, aktualnym rozporządzeniem MEiN z dnia 22 lipca 2022.
 4. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów – przykładowe metody, narzędzia.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi MEiN. Przykładowe procedury i dokumenty.
 6. Planowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.
 7. Współpraca specjalistów z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzieci i uczniów.
 8. Dokumentowanie pracy specjalistów w przedszkolu, szkole.
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny  (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.