Jak organ prowadzący powinien przygotować i przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola - praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady przygotowania i ogłoszenia konkursu. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani  z wymaganiami, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora.

Szczegółowo zostaną omówione kolejne etapy organizowania konkursu: przygotowanie ogłoszenia o konkursie, ogłoszenie konkursu, powołanie komisji konkursowej, procedowanie komisji, w tym analiza dokumentów złożonych w ofercie konkursowej, przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym protokołowanie, zakończenie postępowania konkursowego.

Uczestnicy otrzymają projekty dokumentów: zarządzeń organu prowadzącego, w tym wzór ogłoszenia o konkursie, wzór protokołu z przebiegu prac komisji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z wybranymi zapisami ustawy – Prawo oświatowe, dotyczącymi konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
 2. Zapoznanie z regulaminem na stanowisko dyrektora
 3. Zapoznanie z wymaganiami, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora
 4. Uczestnicy szkolenia potrafią przygotować dokumenty konieczne do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie wybranych zapisów:
 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428);
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449, z późn. zm.);
 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do kandydowania na stanowisko dyrektora.
 2. Przygotowanie i ogłoszenie konkursu.
 3. Procedowanie komisji konkursowej.
 4. Protokołowanie przebiegu prac komisji.
 5. Wskazówki praktyczne, w tym w świetle wyroków sadów administracyjnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników organów prowadzących organizujących postępowanie konkursowe

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online – odpowiedzi na czacie).
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Prowadzący:  Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej. Wieloletni organizator i przewodniczący komisji konkursowych.