Jak usprawnić obieg dokumentów w szkole?- Instrukcja kancelaryjna.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki systemu oświaty.
Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe wzory dokumentacji oraz procedura jej wdrożenia.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  • Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, a także wzór zarządzenia dyrektora wprowadzającego ww. dokumenty.
  • Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w szkole i do niej napływającej oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane zapisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym dotyczące obowiązku wdrożenia wewnętrznych przepisów kancelaryjnych
  2. Wybrane zapisy rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  3. Systemy kancelaryjne
  4. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej
  5. Zasady dotyczące przyjmowania i wysyłania korespondencji
  6. Załatwianie spraw
  7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  8. Wzory dokumentów – omówienie na przykładach

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.