Jak się przygotować do konkursu na Dyrektora placówki?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady organizowania oraz przebieg konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora, w tym dotyczące oceny pracy.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować się do konkursu, jak uporządkować dokumenty, przygotować koncepcję pracy szkoły.
Poznając zasady wystąpień publicznych, potrafią odpowiednio zaprezentować swoją koncepcję przed komisją konkursową.
Dokładnie zostaną omówione podstawowe dokumenty konkursowe oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, na podstawie przykładów „z życia wziętych”.
Ponadto zostaną omówione role kierownika jednostki oświatowej.
Uczestnicy otrzymają wzory wybranych dokumentów i przykładowe koncepcje.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z wybranymi zapisami ustawy Prawo oświatowe dotyczącymi konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
 2. Zapoznanie z regulaminem na stanowisko dyrektora
 3. Zapoznanie z wymaganiami, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora
 4. Uczestnicy szkolenia:
  1) potrafią przygotować dokumenty konieczne do udziału w konkursie
  2) poznają zasady wystąpień publicznych
  3) uzyskają praktyczne wskazówki dot. prezentacji koncepcji i wystąpienia przed komisją

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne:
  1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
  3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428);
  4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449);
 2. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora przez:
  1) nauczyciela;
  2) osobę niebędącą nauczycielem.
 3. Zadania dyrektora wynikające z przepisów prawa, dyrektor jako:
  1) kierownik jednostki organizacyjnej, czyli jednostki budżetowej;
  2) kierownik zakładu pracy – pracodawca;
  3) organ nadzoru pedagogicznego;
  4) przewodniczący rady pedagogicznej;
  5) wykonujący funkcję organu administracji publicznej.
 4. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
  2) koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/przedszkola.
 5. Zasady wystąpień publicznych.
 6. Wskazówki praktyczne – przykładowe pytania zadawane przez członków komisji konkursowej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na dyrektorów szkół/przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online – odpowiedzi na czacie).
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Opracowanie materiału: Halina Bonecka – ekonomista i nauczyciel geografii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i liceum, były wizytator, były pracownik samorządowy realizujący zadania organu prowadzącego, edukator – szkoleniowiec (setki godzin przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół), ławnik w sądzie pracy, były radny gminy i radny powiatu, absolwent „Nowej Szkoły”, absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa pracy, ekspert ds. Rozwoju Oświaty Samorządowej. Wieloletni organizator i przewodniczący komisji konkursowych.