Jak nadzorować ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów – kompendium wiedzy dla wicedyrektora.

Drugie szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów 2024/25”

Ważne!
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy ocenianie wewnątrzszkolne , podamy gotowe rozwiązania do statutu, odpowiemy na wszystkie wątpliwości związane z ocenianiem.

OPIS TEMATU:

    Podczas szkolenia ugruntujemy wiedzę wicedyrektora w zakresie oceniania zgodnego z przepisami prawa, obiektywnego, opartego o rzetelne narzędzia pomiaru. Dokładnie omówimy przepisy prawa dotyczące oceniania, zwrócimy uwagę na zapisy statutowe w zakresie terminów i procedur ocen przewidywanych, odwoływania się od rocznych ocen przewidywanych, zarówno zachowania jak i zajęć edukacyjnych. Przypomnimy o kluczowej roli informacji zwrotnej, podpowiemy, jak  sformułować zapisy w statucie, odpowiemy na wszystkie wątpliwości związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli wicedyrektorowi prowadzić nadzór nad przebiegiem oceniania, a nauczycielowi oceniać uczniów w sposób kompetentny i zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
 2. Będzie wiedział, jak zgodnie z przepisami udzielać uczniowi informacji zwrotnej, jakie prawa ma uczeń w związku z roczną ocena przewidywaną, będzie pamiętał o terminach i procedurach związanych z tą oceną, dostosowaniu wymagań i wielu innych istotnych rozwiązaniach.
 3. Poszerzy swoją wiedzę na temat egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i zastrzeżeń do ustalonej oceny.
 4. Wicedyrektor nadzorując pracę nauczycieli będzie dokładnie znal zawiłości oceniania uczniów zgodnie z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy prawa o ocenianiu, promowaniu i klasyfikowaniu uczniów.
 2. Rozwiązania szczegółowe w ocenianiu.
 3. Aspekt psychologiczny oceniania uczniów.
 4. Klasyfikacja śródroczna- omówienie istotnych rozwiązań.
 5. Klasyfikacja roczna- podwyższanie ocen przewidywanych, zapisy w statucie.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe – szczegółowe omówienie.
 7. Zastrzeżenia do trybu wystawienia ocen, procedura postępowania.
 8. Prawa ucznia i rodzica w zakresie ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów.
 9. Wymiana doświadczeń, dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla wicedyrektorów szkół/zespołów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.