Wybrane techniki terapeutyczne w pracy specjalistów w szkołach. Nowość!!!

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo przykłady programów, scenariuszy zajęć, kart pracy, polecaną, ciekawą literaturę i przydatne linki.

OPIS TEMATU:

   Kompetencje emocjonalno-społeczne są jednymi z najważniejszych kompetencji człowieka warunkującymi  rozumienie i kontrolę emocji, nawiązywanie i budowanie satysfakcjonujących relacji, radzenie sobie w różnych i złożonych sytuacjach interpersonalnych, współdziałanie w grupie, zespole,  rozwiązywanie problemów i konfliktów.

   U dzieci i młodzieży coraz częściej obserwuje się obniżenie nastroju,  różne problemy emocjonalne, na niskim poziomie umiejętności społeczne, małą świadomość siebie. Stąd niezwykle ważne zadanie, które stoi przed specjalistami w szkole na najbliższe lata, to pomoc uczniom w bieżących trudnościach, a także w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji emocjonalno-społecznych.

   Podczas szkolenia omówione zostaną zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej dzieci w wieku 7-14 lat, umiejętności wchodzące w skład kompetencji emocjonalno-społecznych, sposoby nauki  i rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych u uczniów na zajęciach z całą klasą i w małych grupach. Przedstawione zostaną wybrane techniki terapeutyczne w pracy indywidualnej i grupowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz ugruntuje swoją wiedze dotyczącą kompetencji emocjonalno – społecznych.
 2. Wiedzieć będzie jak diagnozować potrzeby uczniów w obszarze emocjonalno – społecznym oraz jak planować pracę terapeutyczną, konstruować programy i scenariusze zajęć odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Słuchacz pozna przykłady dobrych praktyk, wybrane metody pracy, techniki, przykładowe scenariusze zajęć z klasą, grupowych i indywidualnych.
 4. Słuchacz pozna wybrane techniki terapeutyczne z nurtu TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), terapii poznawczo – behawioralnej, socjoterapii.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy teoretyczne kompetencji emocjonalno-społecznych – definicje, umiejętności składowe.
 2. Zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej dzieci w wieku 7-14 lat.
 3. Metody i sposoby diagnozowania potrzeb uczniów w obszarze emocjonalno-społecznym.
 4. Zasady planowania pracy terapeutycznej, budowania programów i scenariuszy zajęć.
 5. Wybrane metody pracy, techniki – z nurtu TSR, bajkoterapia, metody stosowane w socjoterapii, metody poznawczo – behawioralne.
 6. Przykłady programów, scenariuszy zajęć, kart pracy. Literatura i przydatne linki.
 7. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 8. Współpraca z rodzicami uczniów , wychowawcami i nauczycielami.
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści pracujący w szkole/ przedszkolu, placówce – pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 4 godziny (240 minut),  od 12.30 do 16.30.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.