Urlopy pracownicze w świetle prawa, w tym zmian w Kodeksie pracy od 2023 r.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W kwietniu 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca w krajowy system prawny dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Jednym z istotnych zagadnień związanych z realizacją przez pracodawcę praw pracowniczych jest udzielanie urlopów wypoczynkowych, urlopów okolicznościowych, a także urlopów związanych z rodzicielstwem w kontekście zmian w Kodeksie pracy dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów.
W związku ze zmianami w Kodeksie pracy obowiązującymi od 2023 r. zmieniły się także obowiązki pracodawcy w odniesieniu do uprawnień pracowniczych.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie oraz otrzymają wzory wybranych dokumentów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. przybliżenie uczestnikom szkolenia zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od 2023 roku;
 2. poznanie zasad udzielania urlopów, w tym związanych z nowymi uprawnieniami pracowniczymi.

Treści:

 1. Urlop dla poratowania zdrowia:
 1. warunki skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, w tym urlopu na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową;
 2. czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
 3. odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
 4. urlop dla poratowania zdrowia w pytaniach i odpowiedziach.
 1. Urlop wypoczynkowy w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
 2. Zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego, w tym w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
 3. Urlop uzupełniający, w tym po urlopie dla poratowania dla zdrowia.
 4. Zasady odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 5. Urlop na żądanie.
 6. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 7. Urlopy okolicznościowe w świetle Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.
 8. Urlop opiekuńczy w świetle zmian w Kodeksie pracy.
 9. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
 10. Urlop macierzyński, urlop ojcowski.
 11. Urlop rodzicielski.
 12. Urlop wychowawczy.
 13. Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
 14. Urlopy bezpłatne w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.