Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zadania dyrektora, specjalistów i nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych” to szeroka definicja, za która kryją się oczywiście uczniowie niepełnosprawni, uczniowie z deficytami w zakresie czytania i pisania oraz uczniowie z różnorodnymi problemami i potrzebami – ze sfery społecznej, emocjonalnej oraz zdrowotnej.
   Współczesna szkoła, zgodnie z zapisami prawa oświatowego rozpoznaje te potrzeby, określa sposoby ich zaspokajania i pełnego wspierania uczniów, co określa się często mianem „indywidualizacji”.
   Jak realizować to podstawowe zadanie każdej placówki, uwzględniając ich różnorodność, m.in. w zakresie możliwości lokalowych, bazowych, kadrowych i innych. Jakie zadania spoczywają na dyrektorze placówki, a jakie na szkolnych specjalistach. Kiedy należy zatrudnić nauczyciela „wspomagającego”; kiedy i jak zorganizować dodatkowe formy wsparcia czy też zaproponować zindywidualizowną ścieżkę lub indywidualny tok nauki? Na te i inne pytania uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź w trakcie szkolenia dotyczącego „ucznia o specjalnych potrzeb edukacyjnych”.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami realizować zadania związane z różnorodnymi potrzebami uczniów, adekwatnie do swoich kompetencji i zajmowanego stanowiska.
 3. Słuchacz będzie wiedział, jak dokumentować swoje działania, jak współpracować z innymi podmiotami w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Co to znaczy „specjalne potrzeby edukacyjne”.
 2. Diagnoza/ rozpoznanie jako podstawowy etap planowania pracy.
 3. Różnorodne potrzeby uczniów i sposoby ich zaspokajania czyli o planowaniu form wsparcia – od bieżącej pracy do nauczania indywidualnego.
 4. Zakresy obowiązków pracowników szkoły w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  a) Dyrektor/ wicedyrektor,
  b) Specjaliści – pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny,
  c) Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
  d) Pomoc nauczyciela.
 5. Współpraca z innymi jako podstawowy element pomocy psychologiczno-pedagogicznej – rodzice, nauczyciele, podmioty zewnętrzne.
 6. Dokumentowanie udzielanego wsparcia – przykłady dokumentów, procedur i strategii.
 7. Pytania do wykładowcy – wymiana doświadczeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.