Oceny pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Omówienie arkuszy samooceny pracy dyrektora – pomoc w uzyskaniu wysokiej oceny .

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia dyrektorzy przedszkoli otrzymują wypełnione arkusze samooceny ustalone w poszczególnych województwach.

OPIS TEMATU:

   Zgodnie z przepisami prawa dyrektor jest zobowiązany do oceny pracy nauczyciela. Organizacja pracy przedszkola w trybie zdalnym, hybrydowym czy stacjonarnym nie zwalnia dyrektora z tego obowiązku. Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora nowy sposób opracowania oceny pracy nauczycieli. Dokonywanie oceny pracy oznacza konieczność gromadzenia informacji o pracy nauczyciela. Wskazane jest wykorzystanie materiałów pozyskiwanych podczas realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Dobrze zebrane, przygotowane i opracowane informacje dokumentują rozwój zawodowy nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela to także okazja do podkreślenia jakości jego pracy. Warto rozważyć opracowanie arkuszy samooceny, które pokażą mocną stronę pracy nauczycieli i pozwolą na ewentualne modyfikacje stron wymagających doskonalenia..
   Dyrektor przedszkola też powinien zadbać o aktualną ocenę pracy. Ocena pracy- co najmniej bardzo dobra – jest warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzania innych stanowisk kierowniczych.
   Podczas szkolenia przedstawimy gotowe opracowania kart oceny pracy, liczne pisma,
które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy, o terminie odczytania projektu oceny pracy wraz z projektem oceny pracy i inne. Pokażemy też ciekawe arkusze samooceny pracy nauczycieli.
   Omówimy szczegółowo arkusze samooceny pracy dyrektora, zwrócimy uwagę na istotne elementy tego arkusza, oraz sposób dokumentowania działań dyrektora przedszkola.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania karty oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Potrafi zbudować arkusz samooceny pracy, opierając się na mocnych stronach
  i przepisach prawa.
 3. Pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego będące istotą oceniania wspierającego.
 4. Zdobędzie informacje o zagadnieniach istotnych podczas oceny pracy dyrektora przedszkola oraz sposobach ich realizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
 2. Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli – szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625).
 3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli przedszkola.
 4. Ustalenie wymagań na ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywną.
 5. Omówienie arkuszy samooceny w oparciu o obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawa.
 6. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy.
 7. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczycieli.
 8. Ocena pracy dyrektora przedszkola – podanie wymagań określających zadania dyrektora.
 9. Omówienie realizacji zadań podczas oceny pracy dyrektora przedszkola – sprawowanie nadzoru, podniesienie jakości kształcenia, bezpieczeństwo dzieci, przykładowe rozwiązania.
 10. Arkusze samooceny pracy dyrektora – szczegółowa analiza.
 11. Panel dyskusyjny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.