Zadania i odpowiedzialność dyrektora za wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Przykładowe standardy ochrony małoletnich.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia otrzymacie Państwo gotowe wzory dokumentów w sprawie wdrożenia i monitorowania przestrzegania standardów ochrony małoletnich oraz podamy praktyczne sposoby rozpoznawania i reagowania na dziecko krzywdzone.

OPIS TEMATU:

Zgodnie ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca także zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każdy organ zarządzający jednostką lub placówką oświatową, opiekuńczą, religijną artystyczną, medyczną, sportową, aa także podmiot prowadzący usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne, do którego uczęszczają albo w którym przebywają dzieci i młodzież, ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.
Zgodnie z przepisami prawa, Standardy Ochrony Małoletnich przede wszystkich mają być dostosowane do charakteru i rodzaju jednostki/placówki.
Podmioty wprowadzające standardy ochrony małoletnich mają obowiązek co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny będą pisemnie udokumentowane.
Podmioty wprowadzające standardy ochrony małoletnich mają obowiązek udostępnić standardy na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w widocznym miejscu w siedzibie jednostki, w wersji zupełnej oraz skróconej przeznaczonej dla małoletnich. Wersja skrócona powinna zawierać informacje istotne dla małoletnich.
W czasie szkolenia będzie można zadawać pytania.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Znowelizowane zadania dyrektora dotyczące zatrudniania pracowników.
  2. Przepisy prawa związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zadania i obowiązki dyrektora i pracowników oświaty.
  3. Postępowanie w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci, w tym w świetle znowelizowanego rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
  4. Zadania szkoły/przedszkola w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w świetle przepisów prawa, w tym prawa karnego.
  5. Podstawy prawne, zasady opracowania i zakres merytoryczny standardów w świetle ustawy – obowiązek dostosowania standardów do specyfiki jednostki oświatowej.
  6. Upowszechnienie standardów ochrony małoletnich.
  7. Dokumentowanie i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
  8. Kontrola przestrzegania standardów ochrony małoletnich

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkól i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.