Awans zawodowy nauczyciela. Omówienie wymagań i sposobu ich realizacji. Praktyczne wskazówki i gotowe wzory.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną omówione przykładowe plany rozwoju, sprawozdania także przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

OPIS TEMATU:

   Awans zawodowy jest jednym z kluczowych zadań w pracy nauczycieli, wymagającym znajomości przepisów prawa, pomysłowości i kreatywności. Ważne są zadania ujęte w planie rozwoju ale i ich przemyślana realizacja. Należy pamiętać o terminach i procedurach związanych z przebiegiem i zakończeniem stażu. Zgromadzić właściwe dokumenty. Warto też zastanowić się w jaki sposób napiszemy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, opierając się na przepisach prawa. Przemyśleć jak przygotować się do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
   Podczas szkolenia spróbujemy przedstawić Państwu propozycje ciekawych rozwiązań pokazujących pełną realizację zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, przykładowe plany rozwoju, wzory sprawozdań a także praktyczne wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.
   Zapraszamy na spotkanie, postaramy się pomóc, zachęcamy do dyskusji na czacie…..

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz pozna przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego, w tym sytuacje szczególne w awansie zawodowym.
 2. Będzie wiedział jak realizować wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego w trybie zdalnym i stacjonarnym.
 3. Potrafi poprawnie napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
 4. Będzie wiedział jakie dokumenty formalne przygotować do postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu i jak się do tego postepowania przygotować.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Awans zawodowy w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu MEN – szczegółowe omówienie.
 2. Złożenie wniosków przez nauczycieli – analiza przypadków szczególnych w awansie zawodowym .
 3. Rola i zdania opiekuna stażu – zasady współpracy z nauczycielem stażystą i kontraktowym.
 4. Omówienie wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego:
  1) nauczyciela kontraktowego;
  2) nauczyciela mianowanego;
  3) nauczyciela dyplomowanego;
 5. Propozycje przykładowych działań w celu realizacji wymagań w trybie stacjonarnym i zdalnym, sposoby dokumentowania.
 6. Analiza przykładowych planów rozwoju – konieczność wprowadzenia zmian.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju – omówienie kilku propozycji opracowania.
 8. Dokumenty formalne do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
 9. Jak przygotować się do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej – praktyczne wskazówki.
 10. Akceptacja komisji, przeszeregowanie płacowe nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.