Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów w szkole podstawowej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Kompetencje emocjonalno – społeczne są jednymi z najważniejszych kompetencji człowieka warunkującymi rozumienie i kontrolę emocji, nawiązywanie i budowanie satysfakcjonujących relacji, radzenie sobie w różnych i złożonych sytuacjach interpersonalnych, współdziałanie w grupie, zespole, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Powyższe kompetencje wchodzą w skład ośmiu kompetencji kluczowych opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w której nazywają się: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
Od września 2021 r., po powrocie dzieci i młodzieży do szkół obserwuje się u nich obniżenie umiejętności społecznych oraz problemy emocjonalne, małą świadomość siebie. Stąd niezwykle ważne zadanie, które stoi przed wychowawcami, nauczycielami, specjalistami w szkole na najbliższe lata, to pomoc uczniom w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji emocjonalno – społecznych.
Podczas szkolenia omówione zostaną zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalo – społecznej dzieci w wieku 7-14 lat, umiejętności wchodzące w skład kompetencji emocjonalno – społecznych, sposoby nauki i rozwijania umiejętności emocjonalo – społecznych u uczniów na zajęciach z całą klasą i w małych grupach.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz ugruntuje swoją wiedze dotyczącą kompetencji emocjonalno – społecznych.
 2. Wiedzieć będzie jak diagnozować potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych oraz jak konstruować programy i scenariusze zajęć odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Słuchacz pozna przykłady dobrych praktyk, wybrane metody pracy, techniki, przykładowe scenariusze zajęć z klasą, grupowych i indywidualnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy teoretyczne kompetencji emocjonalno – społecznych – definicje, umiejętności składowe.
 2. Zadania rozwojowe i zaburzenia w sferze emocjonalno – społecznej dzieci w wieku 7-14 lat.
 3. Metody i sposoby diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.
 4. Zasady budowania programów i scenariuszy zajęć.
 5. Niezbędne kompetencje osobiste do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.
 6. Wybrane metody pracy, techniki – bajkoterapia, metody twórczego rozwiązywania problemów, metody stosowane w socjoterapii, metody poznawczo – behawioralne.
 7. Przykłady dobrych praktyk w szkole, programów, scenariuszy zajęć, kart pracy. Literatura i przydatne linki.
 8. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlicy szkolnej.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 min) w godzinach: 12.00 – 16.00
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online – odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.