Wszystko o mentorze w nowym awansie zawodowym.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia pokażemy krok po kroku zadania mentora w nowym awansie zawodowym. Podpowiemy, jak je realizować, aby wzorowo wypełnić swoje zdania wobec nauczyciela początkującego. Przedstawimy wzór opinii o pracy nauczyciela, przykładowe arkusze obserwacji zajęć nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu oraz przykładowe sposoby omawiania zajęć.

OPIS TEMATU:

       Mentor to ważna funkcja w nowym systemie awansu zawodowego. Ma on za zadanie wspierać nauczyciela w toku przygotowania do zawodu. Jego sposób wsparcia będzie miał duży wpływ nie tylko na właściwe przygotowanie nauczyciela początkującego do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego ale również jakość jego pracy, zaangażowanie w realizację zadań zawodowych, znajomość przepisów prawa i ich przestrzeganie, kreatywność w pracy nauczyciela, określone kompetencje a także poprawność i nowatorstwo w prowadzeniu zajęć z uczniami.
       Podczas szkolenia omówimy dokumentację, która powinien poznać nauczyciel początkujący, częstotliwość obserwowanych i prowadzonych zajęć, sposoby realizacji wszystkich zadań nauczyciela odbywającego przygotowanie, zawartych w rozporządzeniu, udział mentora w obserwacji zajęć w drugim roku przygotowania do  zawodu, sposób formułowania opinii o pracy nauczyciela a także pomoc w przygotowaniu dokumentacji do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna nową ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela początkującego.
 2. Będzie wiedział, jak wspierać nauczyciela początkującego, aby mu pomóc w prawidłowej realizacji zadań awansowych.
 3. Potrafi omówić zajęcia prowadzone prze nauczyciela i zajęcia, które sam poprowadzi.
 4. Zrozumie swoją rolę w kształtowaniu warsztatu pracy nowego nauczyciela w zawodzie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Mentor w przepisach prawa.
 2. Omówienie przebiegu awansu zawodowego nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie.
 3. Rola i zadania mentora. Przykłady dotyczące szczegółowych rozwiązań.
 4. Obserwacja zajęć, omówienie arkuszy, kryteria oceny wynikające z awansu.
 5. Rozmowa po zajęciach obserwowanych.
 6. Realizacja kryteriów obowiązkowych i dodatkowych, wsparcie mentora.
 7. Sposób konstruowania opinii o pracy nauczyciela początkującego.
 8. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół i placówek, dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 13.30 –  do 17. 30.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.