Kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Gotowe przykłady realizacji.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną dokładnie omówione obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy zarówno nauczyciela jak i dyrektora.

OPIS TEMATU:

   Nowe rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy oraz zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy w powiązaniu z awansem zawodowym zobowiązują dyrektora do nowego podejścia do oceny pracy nauczycieli jak i oceny swojej pracy. Warto zauważyć, że uregulowania kryteriów są na poziomie rozporządzenia. Po raz pierwszy – jako novum – kryteria zostały podzielone na obowiązkowe i dodatkowe. Należy zapamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem poszczególne kryteria oceny pracy – obowiązkowe i dodatkowe – nauczyciela i dyrektora szkoły będą oceniane w punktach. Ocena pracy będzie ustalana po określeniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy -obowiązkowych i dodatkowych.
   Podczas szkolenia szczegółowo omówimy spełnianie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli, odnosząc się do określonej rozporządzeniem punktacji. Przedstawimy też sytuacje, w których dyrektor jest zobowiązany do oceny pracy nauczyciela. Omówimy procedurę odwołania od oceny. Dokonamy analizy karty oceny pracy i obowiązujących w niej informacji.
   Przedstawimy też sposoby spełniania kryteriów przez dyrektora. Zasugerujemy rozwiązania, które pozwolą dyrektorowi na uzyskanie wysokiej oceny swojej pracy.
   Przedstawimy gotowe opracowania kart oceny pracy, liczne pisma, które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy, informacje o wybranym kryterium dodatkowym, o terminie odczytania projektu oceny pracy wraz z projektem oceny i inne.
   Omówimy szczegółowo spełnianie kryteriów obowiązkowych przez dyrektora i dyrektora będącego nauczycielem oraz dodatkowych kryteriów wybranych przez dyrektora lub wskazanych przez wizytatora, zwrócimy uwagę na istotne elementy oraz sposób dokumentowania działań dyrektora szkoły/placówki.
   Pomożemy dyrektorom sprawnie i zgodnie z przepisami prawa dokonać oceny pracy nauczycielom i samemu się do niej przygotować.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna przepisy prawa dotyczące nowych zasad oceny pracy.
 2. Będzie wiedział, jak realizować kryteria dodatkowe i obowiązkowe na wysoką ocenę.
 3. Potrafi opracować kartę oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Jako dyrektor będzie umiał opisać realizowane przez siebie kryteria podstawowe i dodatkowe.
 5. Zdobędzie informacje o zagadnieniach istotnych podczas oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz sposobach ich realizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730).
 2. Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli – szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822).
 3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli szkoły/placówki.
 4. Omówienie obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczycieli, podanie przykładów realizacji.
 5. Szczegółowa analiza kryteriów dodatkowych dla nauczycieli, przełożenie kryteriów na punkty, procenty i skalę ocen.
 6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczycieli.
 7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny.
 8. Ocena pracy dyrektora szkoły/placówki – omówienie obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora.
 9. Realizacja zadań podczas oceny pracy dyrektora– sprawowanie nadzoru, podniesienie jakości kształcenia, bezpieczeństwo uczniów, przykładowe rozwiązania.
 10. Panel dyskusyjny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.