Skuteczne zabezpieczenie placówki oświatowej w zakresie współpracy z rodzicami - ujęcie prawne wraz ze wzorami dokumentów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współpraca z rodzicami uczniów stanowi jeden z podstawowych obowiązków placówki oświatowej. Budowanie relacji z rodzicami winno być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne dyrektorowi i nauczycielom. Formalne organizowanie współpracy z rodzicami uczniów rozpoczyna się od analizy sytuacji związanej z zakresem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Na szkoleniu zostanie poruszona tematyka władzy rodzicielskiej oraz sposób postępowania placówki oświatowej w sytuacji przysługiwania rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej oraz w sytuacji jej ograniczenia. Wskazane zostaną sposoby na pozyskiwanie tej wiedzy od rodziców i konsekwencje wprowadzenia nauczyciela w błąd w wyniku podania mu nieprawdziwych informacji przez rodzica ucznia. Uczestnicy szkolenia otrzymają propozycję zapisów do dokumentacji wewnętrznej w tym zakresie.

Do dyspozycji uczestników szkolenia oddane zostaną także wzory oświadczeń o zakresie sprawowanej przez rodziców władzy rodzicielskiej przygotowane w sposób zabezpieczający interesy prawne placówki oświatowej. Omówiony zostanie sposób pozyskiwania przez nauczycieli różnych informacji i oświadczeń od rodziców uczniów z uwzględnieniem upoważniania osób trzecich do konkretnych czynności w imieniu rodziców uczniów.

Uczestnicy poznają metodę trzech kroków prawnego działania, dzięki której zwiększa się bezpieczeństwo placówki oświatowej i nauczycieli. Na szkoleniu wskazane zostaną przykłady regulacji prawnych i zasady ich tworzenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo szkole oraz nauczycielom. Omówione zostaną także zasady i formy kontaktu z rodzicami uczniów. Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w przygotowaną na potrzeby zabezpieczenia placówki oświatowej procedurę kontaktów z rodzicami uczniów oraz procedurę postępowania w sytuacji konfliktowej, w którą zaangażowany jest rodzic ucznia.

Z uwagi na to, że współcześnie obserwowanych jest wiele sytuacji, w których placówka oświatowa angażowana jest w konflikt pomiędzy rodzicami ucznia, uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w narzędzia do działania w sytuacji naruszania przez rodziców ich praw  oraz  w  sytuacji  konfliktu  pomiędzy  rodzicami,  który  narusza  dobro  dziecka.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi organizacji współpracy z rodzicami uczniów.
 2. Poznanie zasad prawnych współpracy z rodzicami w zależności od zakresu sprawowanej przez nich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
 3. Wyposażenie w dokumentację w postaci między innymi oświadczeń o zakresie sprawowanej przez rodziców władzy rodzicielskiej i procedur: kontaktów z rodzicami oraz postępowania w sytuacjach konfliktowych.
 4. Nauczenie uczestników reagowania metodą trzech kroków zabezpieczającą interes placówki oświatowej w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami, który narusza prawa dziecka i wpływa negatywnie na pracę nauczycieli.
 5. Poznanie działań możliwych do podjęcia przez placówkę oświatową w sytuacji naruszenia przez rodziców ucznia praw lub dóbr osobistych nauczyciela.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Współpraca placówki oświatowej i nauczycieli z rodzicami uczniów – wybrane aspekty prawne w ogólnym ujęciu.
 2. Organizacja i prowadzenie współpracy z rodzicami uczniów i odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie obowiązków w tym obszarze.
 3. Wpływ regulacji prawnych dotyczących współpracy z rodzicami i form kontaktu z nimi zawartych w aktach prawnych wewnętrznych szkoły na pracę placówki oświatowej i nauczycieli.
 4. Władza rodzicielska nad dzieckiem w kontekście współpracy nauczycieli z rodzicami i jej wpływ na prawa i obowiązki szkoły wraz z propozycjami zapisów w dokumentacji wewnętrznej.
  1. regulacje prawne w praktycznym ujęciu pracy placówki oświatowej i nauczycieli,
  2. współpraca z rodzicami posiadającym pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem,
  3. współpraca z rodzicami posiadającymi ograniczoną władzę rodzicielską nad dzieckiem.
 5. Sposoby reagowania w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami – metoda trzech kroków zabezpieczająca interesy prawne placówki oświatowej i nauczycieli.
 6. Naruszenie praw nauczyciela – sposoby działania i reagowania w placówce oświatowej z uwzględnieniem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców naruszeń.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów i przewodniczących zespołów

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs (w wersji online – odpowiedzi na czacie).
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Osoba prowadząca:    Jolanta Fiedeń radca prawny.