Jakie zadania stoją przed dobrym wychowawcą?

Pierwsze szkolenie z cyklu „Być niezwykłym wychowawcą”

OPIS TEMATU:

W czasie zajęć uczestnik zostanie zapoznany z zadaniami wychowawcy oddziału, które wynikają z ustaw i rozporządzeń, ale też zostanie  zwrócona uwaga na ten aspekt pracy wychowawczej, który nie jest literalnie opisany w prawie, ale niezwykle istotny w sprawowaniu funkcji wychowawcy dzieci i młodzieży, czyli nauczyciela wspierającego rodziców w wychowaniu.
Świadomość bycia ważnym dorosłym w życiu młodego człowieka to nie tylko odpowiedzialność, ale też ogromna pomoc w drodze młodego człowieka do dorosłego świadomego życia.
W czasie szkolenia wskażemy na istotne zadania szkoły (nauczyciela) w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

 1. zapoznanie uczestników z wybranymi zapisami ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty;
 2. wskazanie na istotne z punktu widzenia pracy wychowawczej zapisy rozporządzeń wykonawczych do ustaw oświatowych;
 3. zapoznanie z zasadami prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczej oraz dokumentowania współpracy z rodzicami;
 4. wskazanie na rolę szkoły w wychowaniu jako instytucji wspierającej rodziców w ich funkcji wychowawczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zadania wychowawcy wynikające z:
 1. ustawy Prawo oświatowe;
 2. ustawy o systemie oświaty;
 3. rozporządzeń wykonawczych do ustaw:
 1. rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów,
 2. rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. rozporządzenia w sprawie organizacji nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Dokumentowanie pracy wychowawczej w świetle prawa, w tym rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji nauczania i wychowania.
 2. Rola szkoły w wychowaniu młodego pokolenia.
 3. Cele pracy wychowawczej.
 4. Odpowiedzialność wychowawcy w świetle prawa.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.