Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - w jakich sytuacjach i w jakiej formie uprawnionemu można przyznać pomoc w zgodzie z przepisami prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przygotować i wdrożyć regulamin podziału środków funduszu w zgodzie z prawem. Czy zawsze dyrektor musi pozytywnie rozpatrzyć wniosek uprawnionego?
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi zapisami ustawy w zakresie zakładowej działalności socjalnej.
Omówione zostaną także zasady korzystania ze środków socjalnych i wnioskowania o dopłaty.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania i poznają konkretne przypadki, kiedy nie ma podstaw prawnych do przyznania świadczenia, mimo np. złożenia wniosku.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór regulaminu, wraz ze wzorem wniosku, a także wzór regulaminu udzielania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe z załącznikami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

  1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dotyczącymi ZFŚS i Karty Nauczyciela
  2. Pozna zasady wnioskowania o świadczenia z funduszu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w świetle RODO

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Działalność socjalna w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS, kryteria przyznawania świadczeń, osoby uprawnione.
  2. Świadczenie urlopowe dla nauczyciela.
  3. W jakiej formie można przyznać świadczenie? Czy uprawniony do korzystania do świadczeń z funduszu może odwołać się od decyzji dyrektora?
  4. Małżeństwa w zakładzie pracy a świadczenia z funduszu dla dzieci? Pracownik zatrudniony w kilku szkołach. Imprezy integracyjne – udział czy żądanie ekwiwalentu?
  5. Zwrotna i bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe.
  6. Zasady dokumentowania sytuacji socjalnej uprawnionego w kontekście RODO.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.