Jak dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Gotowe wzory.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

            Mimo iż pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest realizowana w przedszkolu, szkole od kilku lat, wśród nauczycieli i wychowawców pojawiają się wątpliwości dotyczące jej organizacji i sposobu dokumentowania. Związane są min.  z nowymi wyzwaniami, wytycznymi MEiN, bardzo dużą różnorodnością trudności i problemów w  funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.

            Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, w kryzysie psychologicznym oraz sposoby dokumentowania, zgodnie a aktualnymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2023/2024, a także gotowe wzory dokumentów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • znać będą aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji, udzielania oraz dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • znać będą swoje obowiązki i zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole oraz sposób ich dokumentowania
 • wiedzieć będą w jaki sposób udzielać wsparcia i pomocy uczniom borykającym się z różnymi problemami emocjonalnymi
 • wiedzieć będą jak prawidłowo dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom, uczniom w przedszkolu, szkole.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024, harmonogram zadań w przedszkolu, szkole.
 2. Obowiązki i zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich dokumentowanie (min. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, ucznia, jego trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, dostosowanie wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej) – przykładowe wzory.
 3. Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku, uczniowi z opinią : planowanie pomocy, realizacja, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – przykładowe wzory.
 4. Organizacja i dokumentowanie pracy z dzieckiem, uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, IPET, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, modyfikacja IPET, – przykładowe wzory.
 5. Organizacja i dokumentowanie udzielanego wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, uczniowi, u którego rozpoznano specjalne potrzeby edukacyjne ( np. problemy społeczno- emocjonalne, zaburzenia nastroju, niepowodzenia edukacyjne)- przykładowe wzory.
 6. Współpraca z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 7. Dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych i poszczególnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, itd.) – dzienniki, przykładowe programy.
 8. Dokumentowanie pracy specjalistów oraz nauczyciela wspomagającego.
 9. Pytania do wykładowcy

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 12.30 – 16.30

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.