Sygnalista –zadania i obowiązki pracodawcy w oparciu o przepisy ustawy.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Uczestnicy szkolenia otrzymają projekt regulaminu w sprawie zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających naruszenia tzw. „sygnalistów”.

OPIS TEMATU:

Od 17 grudnia 2021 r. każdy pracodawca sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników, uwzględniając zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie  ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  oraz przepisy ustawy polskiego Parlamentu, powinien wdrożyć wewnętrze procedury regulujące między innymi ochronę osób zgłaszających naruszenia. Zgodnie z zapisami projektu przedmiotowej ustawy, pracodawcy ustalą regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, z którym zapoznają swoich pracowników.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych podlega konsultacjom z zakładową organizacją związkową/przedstawicielami pracowników.

Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań. Uczestnicy szkolenia otrzymają projekty dokumentów wewnętrznych z przedmiotowego zakresu, dostosowane do specyfiki szkoły/przedszkola

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:
Wyposażenie pracodawcy w wiedzę w zakresie wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących zgłaszania naruszeń prawa w zakładzie pracy w świetle Dyrektywy unijnej i projektu ustawy.

 1. Uczestnik pozna przepisy prawa dotyczące zgłoszenia naruszeń prawa.
 2. Potrafi opracować w oparciu o otrzymane materiały procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 3. Rozpozna zgłoszenia nieprawdziwe nie objęte zakresem stosowania dyrektywy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wybrane zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie  ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 2. Omówienie wybranych przepisów projektu ustawy w sprawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym dotyczące:
 1. prawa osób zgłaszających naruszenia
 2. obowiązków pracodawcy i osób przyjmujących zgłoszenie naruszenia prawa 
 3. odpowiedzialności karnej pracodawcy
 1. Procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym
 2. Ochrona pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa
 3. Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu
 4. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa
 5. Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia.
 6. Omówienie przykładowego regulaminu określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę
 

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały
w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.