Kłopotliwy wychowanek i trudny rodzic- skuteczne metody wychowawcze.

Piąte szkolenie z cyklu „Być niezwykłym wychowawcą”

OPIS TEMATU:

Współczesne wychowanie jest traktowane jako całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji między dwiema stronami – uczestnikami tych relacji –  pomagających im rozwijać własne człowieczeństwo.
Nauczyciel w swojej pracy niejednokrotnie napotyka na trudności w radzeniu sobie z problemami, jakie prezentuje współczesna młodzież. Coraz częściej spotykamy się z agresją, wulgaryzmami, wandalizmem, alkoholizmem, paleniem papierosów, narkotykami, czyli zjawiskami, od których nie jest wolna również rzeczywistość szkolna. Problemy wychowawcze szczególnie nasilają się w okresie dorastania, ale też coraz częściej takie problemy ujawniają dzieci na wczesnym etapie edukacji.
Typowe dla współczesnej młodzieży są również negatywne zachowania takie jak: konfliktowość, brak prawdomówności, opanowania, osiąganie słabszych wyników w nauce.
Czy nauczyciel, który w swojej pierwszej pracy z dziećmi i młodzieżą napotyka na takie problemy, może być dobrym wychowawcą? Oczywiście, że tak, jednak warto stale doskonalić swój nauczycielski warsztat pracy.

W czasie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie wychowawcy w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nietypowych w pracy z młodymi ludźmi:

 1. przypomnienie praw i obowiązków uczniów w świetle prawa oświatowego;
 2. wskazanie na zależności pomiędzy osobowością ucznia i nauczyciela w procesie nawiązywania relacji interpersonalnych;
 3. wskazanie efektywnych zasad współpracy z tzw. „trudnym” rodzicem i „kłopotliwym” wychowankiem.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Problemy wychowawcze, także w kontekście współczesnych problemów cywilizacyjnych.
 2. Obowiązki i prawa uczniów.
 3. Gry uczniów – jak nie dać się w nie wciągnąć?
 4. Metody rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych.
 5. Postawa asertywna w kontaktach z rodzicami.
 6. Mediacje i negocjacje jako narzędzia rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 7. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 8. Odpowiedzialność prawna uczniów/rodziców i szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.