Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli - gotowe wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Proponujemy Państwu trzecie szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów” dotyczące kontroli dokumentacji nauczycieli.
   Wicedyrektor w ramach swoich zadań nadzoruje dokumentacje prowadzona przez nauczycieli.
   Podczas spotkania szczegółowo omówimy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podamy wzory, które obowiązują nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących w szkole/przedszkolu.
   Przedstawimy dokumentację związaną z awansem zawodowym, podpowiemy, jak wspierać nauczycieli przy tworzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz realizować zadania, jeżeli wicedyrektor jest na ścieżce awansu zawodowego.
   Pokażemy też jak dokumentować realizację zadań nauczycieli podczas oceny pracy, jak ich wspierać, aby osiągnęli wysoką jakość swojej pracy.
   Omówimy kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania oraz zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów podczas wyjść i wycieczek.
   Podamy liczne wzory dokumentów pomocnych wicedyrektorowi w realizacji zadań dotyczących kontroli dokumentacji nauczycieli.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Słuchacz wie, którymi przepisami prawa kierować się podczas kontroli dokumentacji.
  2. Uczestnik potrafi do kontroli dokumentacji zastosować odpowiednie arkusze.
  3. Słuchacz wie, jak sporządzić konstruktywną ocenę dotyczącą prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Krótkie omówienie dokumentacji szkoły i nauczycieli.
2. Nadzór wicedyrektora nad dokumentacją nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1) kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę;
a) wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna,
b) arkusze diagnozy uczniów,
c) arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy,
d) okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
e) indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, budowa, modyfikacje,
4. Kontrola dzienników lekcyjnych i dzienników innych zajęć.
5. Dostosowanie wymagań – przykładowe opracowania, kontrola realizacji.
6. Dokumentacja awansu zawodowego – pomoc wicedyrektora w realizacji zadań.
1) ustalenie przebiegu stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
2) przerwy w ścieżce awansu zawodowego,
3) pomoc wicedyrektora w opracowaniu sprawozdania z przebiegu stażu,
4) niezbędna dokumentacja na stopień nauczyciela kontraktowego,
5) dokumentacja nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
6) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.
7. Wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego.
8. Rola wicedyrektora w związku z oceną pracy nauczycieli.
1) skala ocen a wymagania,
2) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela zgodnie z art.6 i 42 ust.2 Karty Nauczyciela.
9. Nadzór nad świetlicą i biblioteką.
10. Bezpieczeństwo ucznia w szkole:
1) omówienie stanu przestrzegania zaleceń GIS, MEiN oraz MZ dotyczących reżimu sanitarnego.
2) zasady organizacji wycieczek szkolnych,
3) nadzór nad wypadkowością na terenie szkoły.
11. Czas na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają z licznych, gotowych wzorów dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.

Close Menu
×
×

Koszyk