Wicedyrektor a kontrola dokumentacji nauczycieli - gotowe wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Proponujemy Państwu trzecie szkolenie w ramach „Szkoły wicedyrektorów” dotyczące kontroli dokumentacji nauczycieli.
   Wicedyrektor w ramach swoich zadań nadzoruje dokumentacje prowadzona przez nauczycieli.
   Podczas spotkania szczegółowo omówimy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podamy wzory, które obowiązują nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących w szkole/przedszkolu.
   Omówimy zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy. Przedstawimy niezbędne wzory pism- zarówno podczas awansu zawodowego jak i oceny pracy nauczycieli. 
   Omówimy kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania oraz zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów podczas wyjść i wycieczek.
   Podamy liczne wzory dokumentów pomocnych wicedyrektorowi w realizacji zadań dotyczących kontroli dokumentacji nauczycieli.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Słuchacz wie, którymi przepisami prawa kierować się podczas kontroli dokumentacji.
  2. Potrafi do kontroli dokumentacji zastosować odpowiednie arkusze.
  3. Wie, jak sporządzić konstruktywną ocenę dotyczącą prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Krótkie omówienie dokumentacji szkoły i nauczycieli.
2. Nadzór wicedyrektora nad dokumentacją nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1) kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę;
a) wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna,
b) arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy,
c) okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia,
d) indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, budowa, modyfikacje,
4. Kontrola dzienników lekcyjnych i dzienników innych zajęć.
5. Dostosowanie wymagań – przykładowe opracowania, kontrola realizacji.
6. Dokumentacja awansu zawodowego – pomoc wicedyrektora w realizacji zadań.
1) zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2022r,
2) przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych,
3) pomoc wicedyrektora w opracowaniu sprawozdania z przebiegu stażu,
4) niezbędna dokumentacja na stopień nauczyciela kontraktowego,
5) dokumentacja nauczyciela mianowanego i dyplomowanego według przepisów dotychczasowych i nowych zmian,
6) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.
7. Wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego.
8. Rola wicedyrektora w związku z oceną pracy nauczycieli.
1) krótkie omówienie kryteriów podstawowych i dodatkowych,
2) niezbędna dokumentacja.
9. Nadzór nad świetlicą i biblioteką.
10. Bezpieczeństwo ucznia w szkole:
1) zasady organizacji wycieczek szkolnych,
2) nadzór nad wypadkowością na terenie szkoły.
11. Czas na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej. Dyrektorzy skorzystają z licznych, gotowych wzorów dokumentów.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.