Jak dyrektor przedszkola powinien przygotować się do oceny swojej pracy i uzyskać ocenę wyróżniającą.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną dokładnie omówione i podane sposoby realizacji kryteriów określonych dla dyrektora, kryteriów obowiązkowych nauczyciela w sytuacji, gdy dyrektor realizuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a także kryteria dodatkowe – do wyboru przez dyrektora.

OPIS TEMATU:

     Dyrektor przedszkola przystępując do oceny pracy powinien zapoznać się z przepisami prawa w tym zakresie. Znać zmiany wynikające z Karty Nauczyciela z 5 sierpnia 2022 r. i rozporządzenia w sprawie oceny pracy, zwrócić również uwagę na zmiany z 18 lipca 2023 wynikające z Karty Nauczyciela. Poznać szczegółowo spełnianie kryteriów obowiązkowych przez dyrektora oraz kryteria dyrektora będącego nauczycielem a także  dodatkowego kryterium wskazanego przez siebie w piśmie do kuratorium.
     Powinien umieć opisać sposób realizacji tych kryteriów w arkuszu samooceny. Działania powinny pokazywać atrakcyjny sposób ich realizacji, zgodny z przepisami prawa.
     Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na kluczowe zadania w pracy dyrektora takie jak nadzór, bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, zadania organów przedszkola, przestrzeganie przepisów prawa,  czy  inne istotne elementy a także sposób dokumentowania działań dyrektora szkoły/placówki. Pomożemy dyrektorom sprawnie i zgodnie z przepisami prawa wzorowo się do tej oceny przygotować.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Dyrektor pozna przepisy prawa dotyczące nowych zasad oceny pracy.
 2. Będzie wiedział, jak realizować kryteria obowiązkowe dla dyrektora i nauczyciela a także wybrane kryteria dodatkowe.
 3. Potrafi opracować kartę samooceny, zgodnie z przepisami prawa i w sposób dający możliwość uzyskania wysokiej oceny.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy dyrektora i nauczyciela wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) oraz zmian z 14 sierpnia 2023 r (Dz. U. z 2023 r., poz. 1672)
 2. Tok postępowania przy ocenie pracy dyrektora – szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania dyrektora.
 3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy dyrektora szkoły/placówki.
 4. Ocena pracy dyrektora szkoły/placówki – omówienie obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora.
 5. Realizacja zadań podczas oceny pracy dyrektora– sprawowanie nadzoru, podniesienie jakości kształcenia, bezpieczeństwo uczniów, przykładowe rozwiązania.
 6. Szczegółowa analiza kryteriów dodatkowych dla nauczycieli, przełożenie kryteriów na punkty, procenty i skalę ocen.
 7. Analiza przykładowych kart oceny samooceny pracy dyrektora.
 8. Odwołanie od oceny pracy – zasady postępowania.
 9. Panel dyskusyjny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.