Wicedyrektor a realizacja zadań wynikających z nowego nadzoru – sposób sprawowania i dokumentowania.
Gotowe wzory dokumentów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Kolejne ważne zadanie w pracy wicedyrektora to sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Kadra kierownicza odpowiada za jakość pełnionego nadzoru. Warto zwrócić uwagę na nową budowę planu nadzoru pedagogicznego w związku ze zmianami z 1 września 2021 (Dz. U. z 202 r., poz. 1618).
   Znajomość nowych rozwiązań, sposób ich realizacji ułatwi dyrektorowi realizację tego zadania i przyniesie wymierne korzyści. Pamiętać należy, iż po zmianach pozostały tylko dwie formy nadzoru: kontrola i wspomaganie. Nadal dyrektor w celu realizacji tych form obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zadania statutowe.
   Podczas szkolenia omówimy przykładowe plany nadzoru dla szkół i przedszkoli, podpowiemy, które narzędzia będą istotne podczas kontroli i wspomagania. Dokładnie omówimy etapy obserwacji zajęć i podamy liczne wzory arkuszy do wykorzystania w szkole i przedszkolu. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik potrafi zmodyfikować plan nadzoru pedagogicznego opisując go pod kątem celów wynikających z kontroli.
 2. Słuchacz potrafi tak realizować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 3. Uczestnik wie jak dokumentować zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.
 4. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian.
 2. Nadzór sprawowany przez kadrę kierowniczą placówki i organ nadzoru pedagogicznego.
 3. Przedstawienie propozycji planu nadzoru z uwzględnieniem zmian.
 4. Analiza i omówienie narzędzi do kontroli.
 5. Wspomaganie nauczycieli wynikające z obserwacji, wniosków, informacji zwrotnej.
 6. Obserwacja jako jedna z form nadzoru pedagogicznego, cechy dobrej obserwacji.
 7. Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.
 8. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.
 9. Realizacja wyników i wniosków z nadzoru, formułowanie rekomendacji, podjęcie uchwały.
 10. Czas przeznaczony na odpowiedzi na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla wicedyrektorów, dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.