Zakładowy fundusz mieszkaniowy – modyfikacja w związku z RODO.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi zapisami prawa w zakresie udzielania pomocy na cele mieszkaniowe.
Omówione zostaną także zasady prawidłowego gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc mieszkaniową.
Uczestnicy szkolenia będą mogli zadawać pytania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały, w tym przykłady konkretnych dokumentów w zakresie administrowania środkami zakładowego funduszu mieszkaniowego oraz przykładowy regulamin udzielania pożyczek z funduszu, wraz z załącznikami.

Cele:

 1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z wybranymi przepisami prawa dotyczącymi prawidłowego udzielania pożyczek z funduszu.
 2. Pozna zasady dochodzenia roszczeń w przypadku niespłacenia udzielonej pożyczki.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Udzielanie zwrotnej i bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS.
 2. Uprawnieni do korzystania z pożyczek – czy można wykluczyć niektórych uprawnionych?
 3. Zasady przyznawania pożyczek.
 4. Rola komisji socjalnej i związków zawodowych.
 5. Dokumentowanie przyznanych pożyczek.
 6. Umarzanie udzielonych pożyczek.
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu udzielonych pożyczek.
 8. Udzielanie pożyczek a RODO – klauzule informacyjne.
 9. Omówienie przykładowego regulamin udzielania pożyczek i wzorów załączników.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli, członków komisji socjalnej

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (240 minut)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.