Edukacja włączająca – od założeń teoretycznych do rozwiązań praktycznych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Wyzwaniem współczesnej edukacji staje coraz większa grupa uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie zaś uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Kierunkiem zmian jest coraz powszechniejsze włączanie zwane też inkluzją, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół. Pociąga to za sobą potrzebę znajomości podstawowych zasad organizacji kształcenia, przygotowania kadry oraz warunków – przestrzeni edukacyjnej czy też wyposażenia placówki oraz najważniejsze – specyfiki funkcjonowania uczniów z różnymi dysfunkcjami. Włączanie nie dzieje się tylko poprzez fizyczną obecność takich uczniów w szkole, ale poprzez świadome i procesowe wprowadzanie zmian, ich akceptację przez całą społeczność szkolną. A to zaczyna się od osoby dyrektora, który jako pierwszy powinien mieć świadomość edukacji włączającej.

Poniżej prezentowane szkolenie przeprowadzi Państwa przez założenia teoretyczne i przybliży rozwiązania praktyczne dotyczące edukacji włączającej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Celem jest zapoznanie z założeniami i praktycznymi działaniami wdrażającym idee edukacji włączającej

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Modele kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami: 
 1. szkolnictwo segregacyjne,
 2. integracja, 
 3. edukacja włączająca.
 1. Zalety i organiczenia różnych modeli kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 2. Czym jest a czym nie jest edukacja włączająca?
 1. idee edukacji włączającej,
 2. założenia teoretyczne,
 3. podstawy prawne.
 1. Organizacja edukacji włączającej na różnych etapach edukacyjnych
 1. wymagania organizacyjno-techniczne,
 2. wymagania kadrowe,
 3. wymagania mentalne.
 1. Obowiązki szkoły wobec uczniów z niepełnosprawnościami.

 2. Charakterystyka różnych grup uczniów z niepełnosprawnościami w kontekście potrzeb i możliwości:
 1. niepełnosprawności intelektualne,
 2. niepełnosprawności sensoryczne,
 3. niepełnosprawności ruchowe,
 4. niepełnosprawności w zakresie komunikacji,
 5. niepełnosprawności w obszarze emocjonalno-społecznym.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a edukacja włączająca.

 2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

 3. Dokumentowanie wsparcia uczniów – od orzeczenia do oceny efektywności.

 4. Jak działają inni czyli przykłady dobrych praktyk w zakresie inkluzji.

 5. Dyskusja, pytania, refleksje uczestników.

ADRESACI SZKOLENIA:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN przedszkoli oraz szkół ze wszystkich etapów edukacyjnych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 12.30-16.30.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.