Jak skutecznie podsumować realizację zadań z programu wychowawczo- profilaktycznego.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostanie zaprezentowany „Kufer z pomysłami” zawierający różne przykłady narzędzi do diagnozy środowiska szkolnego oraz narzędzia do ewaluacji do ewaluacji.

OPIS TEMATU:

     Jak co roku, zgodnie z prawem szkoły są zobligowane do ewaluacji i podsumowania realizacji zadań zawartych w Programie wychowawczo – profilaktycznym oraz do diagnozy potrzeb, problemów środowiska szkolnego oraz czynników chroniących i ryzyka dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, do 30 września, jako podstawy do modyfikacji bądź opracowania Programu na następny rok szkolny.

     Szkolenie pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć zagadnienia związane z ewaluacją, dzięki czemu tematyka programu wychowawczo-profilaktycznego stanie się dla nich zrozumiała i przystępna.

     Podczas szkolenia uzyskają Państwo pomoc w przeprowadzeniu powyższych diagnoz i opracowaniu wniosków do modyfikacji ww. programu zgodnie z prawem oświatowym i wytycznymi MEiN. Otrzymają Państwo gotowe narzędzia diagnostyczne, wzory raportów/sprawozdań z diagnoz środowiska szkolnego, czynników ryzyka i chroniących, w zakresie ewaluacji programu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznanie przykładowych metod i technik diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego oraz czynników ryzyka i czynników chroniących,
 2. Zapoznanie z głównymi kierunkami pracy szkoły w obszarze profilaktyki i wychowania,
 3. Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia i podsumowania ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny – podstawy prawne i wytyczne MEiN
 2. Diagnoza środowiska szkolnego i czynników ryzyka i chroniących dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych – przykładowe narzędzia i techniki badawcze, przykładowe sprawozdania/raporty z badań.
 3. Diagnoza potrzeb uczniów.
 4. Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego w szkole.
 5. Ewaluacja programu krok po kroku.
 6. Przykładowe metody, techniki i narzędzia ewaluacyjne.
 7. Konstruowanie wniosków i rekomendacji z ewaluacji programu.
 8. Wyniki ewaluacji a sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
 9. Pytania, dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.