Kompendium wiedzy o zatrudnianiu pracowników na stanowiskach pedagogicznych i samorządowych, w tym w świetle zmian w prawie.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów kadrowych, w tym wzory umów o pracę oraz wzory informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników samorządowych i nauczycieli. Szczegółowo zostanie omówione prowadzenie akt osobowych pracowników.

OPIS TEMATU:

Znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek prawidłowego nawiązania stosunku pracy i uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania pracowników pedagogicznych i samorządowych, w tym rodzajami wymaganych do zatrudnienia dokumentów oraz zasadami udzielania urlopu uzupełniającego.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami pracodawcy wynikającymi ze zmian w ustawie  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
Będzie możliwość zapoznania się z nowymi uprawnieniami pracowniczymi w związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 2023 r.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. poznanie warunków prawidłowego sporządzania umów nawiązujących stosunek pracy;
 2. poznanie zasad przyznawania uprawnień pracowniczych;
 3. poznanie zasad udzielania urlopu uzupełniającego i urlopu dla poratowania zdrowia;
 4. poznanie warunków wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie pracowników w świetle zmian w Kodeksie pracy:
 1. nowy wzór umowy o pracę;
 2. rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 1. Zatrudnianie nauczycieli:
 1. warunki zatrudnienia – wymagane dokumenty;  
 2. umowa przez mianowanie;
 3. zawieranie umów na czas nieokreślony;
 4. zawieranie umów na czas określony;
 5. umowa na zastępstwo;
 6. przekształcenie stosunku pracy;
 7. porozumienie zmieniające.
 1. Obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
 2. Uprawnienia pracownicze w kontekście zmian w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela: 
 1. urlop opiekuńczy;
 2. urlop z powodu działania siły wyższej;
 3. elastyczna organizacja czasu pracy.
 1. Urlopy pracownicze:
 1. urlop uzupełniający; 
 2. urlop dla poratowania zdrowia.
 1. Zasady wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 2. Prowadzenie akt osobowych

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.