Nowelizacja prawa oświatowego- obowiązujące i projektowane zmiany.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Ostatni rok przyniósł wiele zmian w prawie oświatowym.Obowiązujące i projektowane zmiany dotyczą Prawa oświatowego, Karty nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Podczas szkolenia dokładnie zostaną omówione obowiązujące przepisy prawa i sposób ich realizacji. Przedstawimy równieżdyrektorom wszystkie planowane zmiany dotyczące zarówno statusu zawodowego nauczyciela i dyrektora, jak i odpowiedzialności karnej, nowych uprawnień kuratora, zmian związanych z pracą zdalną oraz szeregu innych projektowanych zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie placówek. Zebranie i przedstawienie już obowiązujących i planowanych zmian pomoże dyrektorowi w sprawnej realizacji zadań szkoły i zaplanowaniu mądrych i przemyślanych rozwiązań na przyszłość. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz ugruntuje swoją wiedzę na temat sposobu realizacji zmian już obowiązujących.
 2. Pozna zmiany projektowane i celowość ich wprowadzania.
 3. Przygotuje rozwiązania dotyczące planowanych zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie tekstów jednolitych ustaw i rozporządzeń i ich wpływu na realizację zadań szkoły.

 2. Obowiązujące zmiany w prawie oświatowym:
  a) nowe rozwiązania w nadzorze pedagogicznym, sposoby realizacji;
  b) nauczanie indywidualne po zmianach;
  c) zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania;
  d) kształcenie branżowe – możliwość zdobycia nowych zawodów
  e) świadectwa, duplikaty, arkusze ocen – nowe zasady wydawania;
  f) zmiany w organizacji egzaminu ósmoklasisty
  i egzaminach maturalnych;
  g) praca ośrodków po zmianach w rozporządzeniu;
  h) kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje- zmiany w rozporządzeniu o placówkach doskonalenia nauczycieli.

 3. Projektowane zmiany w Karcie nauczyciela:
  a) nowezasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego
  i stopni specjalizacji ;
  b) ocena pracy – istotne procedury;
  c) nowe rozwiązania dotyczące czasu pracy nauczycieli
  iurlopów w placówkach feryjnych;
  d) zmiany wynagrodzenia nauczycieli;
  e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nowe rozwiązania.

 4. Omówienie projektowanego nowego rozdziału w Prawie oświatowym dotyczącego odpowiedzialności karnej kadry kierowniczej.

 5. Projektowane zmiany dotyczące uprawnień kuratora:
  a) w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora;
  b) uzyskiwaniu pozytywnej opinii;
  c) wydawaniu zaleceń dyrektorom;
  d) przypadków odwołania dyrektora.

 6. Inne proponowane zmiany w Prawie oświatowym dotyczące:
  a) organizacji turystyki w szkołach niepublicznych;
  b) oddziałów przygotowania wojskowego;
  c) likwidacji szkół;
  d) arkuszy organizacyjnych.

 7. Kodeks pracy – projektowane zmiany:
  a) organizacja pracy zdalnej na nowych zasadach;
  b) nowe rozwiązania dotyczące badania stanu trzeźwości.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko
w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.