Profesjonalny pracownik świetlicy szkolnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nauczyciele świetlicy szkolnej pełnią bardzo ważną rolę w realizacji zadań szkoły, a przede wszystkim w rozwoju psychofizycznym dzieci. Praca w świetlicy wymaga wielu kompetencji, umiejętności oraz wiedzy z różnych zakresów, min.: psychologii rozwojowej, psychologii twórczości, pedagogiki, prawa oświatowego.

   Podczas szkolenia przybliżona zostanie specyfika pracy z dzieckiem w świetlicy szkolnej – rozwijanie zainteresowań, twórczości, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć tematycznych, pomoc w nauce, rozpoznanie potrzeb dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, szkolnymi, w relacjach z rówieśnikami, pomoc dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, itp.

   Zostaną poruszone również kwestie dotyczące prawa oświatowego, zadań i obowiązków nauczyciela, bezpieczeństwa w świetlicy, dokumentowania pracy w świetlicy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia:

 • przypomni sobie najważniejsze przepisy prawa oświatowego regulujące pracę w świetlicy szkolnej oraz bezpieczeństwo uczniów
 • pozna organizację, cele i zadania świetlicy oraz obowiązki nauczyciela świetlicy
 • zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji atrakcyjnych i wartościowych zajęć w świetlicy szkolnej, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa
 • pozna zasady współpracy z rodzicami, nauczycielami, specjalistami szkolnymi oraz instytucjami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące działalności świetlicy szkolnej.
 2. Bezpieczeństwo w świetlicy.
 3. Organizacja, cele i zadania świetlicy szkolnej.
 4. Zadania i obowiązki nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna pracowników świetlic.
 5. Rodzaje zajęć z dziećmi, metody pracy, przykłady dobrych praktyk.
 6. Praca z dzieckiem – rozwijanie zainteresowań, twórczości, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć tematycznych, pomoc w nauce, rozpoznanie potrzeb dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami.
 7. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy – wyzwania dla wychowawców/opiekunów.
 8. Współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi instytucjami/środowiskiem lokalnym.
 9. Dokumentowanie pracy świetlicy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy pracujący w świetlicy szkolnej.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 min.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.