Praca pedagoga i psychologa szkolnego, terapeuty pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej - nowe wyzwania.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W placówkach oświatowych zatrudniani są specjaliści, którzy wykonują szereg odpowiedzialnych i ważnych zadań ze sfery wychowawczej, opiekuńczej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dydaktycznej.
   Jakie kwalifikacje są niezbędne do zajmowania stanowiska pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego w różnorodnych szkołach i placówkach. Jaki jest wymiar pracy oraz zakres zadań i obowiązków określanych prawem zewnętrznym i wewnątrzszkolnym? Jak te zadania w sposób efektywny planować i realizować?
   Obecna sytuacja w kraju i na świecie wymaga od specjalistów podejmowania nowych zadań oraz zmierzenia się z trudnymi problemami, najczęściej natury emocjonalnej uczniów, rodziców, nauczycieli. Jak efektywnie wspierać i udzielać pomocy psychologiczno – pedgogicznej dzieciom i ich rodzicom? Jakie przydatne zagadnienia realizować w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego? Jakie rozwiązania prawne, procedury zastosować w przypadku różnych nowych sytuacji problemowych? Jak w bieżącej pracy wykorzystywać sposoby komunikacji oraz prowadzić zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych? Jak sobie radzić sobie z nowymi wyzwaniami, dbając jednocześnie o swoje zdrowie psychiczne?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na powyższe pytania, przykłady rozwiązań różnych sytuacji problemowych oraz dobrych praktyk z zakresu działań szkolnych specjalistów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować swoją pracę adekwatnie do specyfiki placówki.
 3. Uczestnik pozna sposoby realizacji różnorodnych zadań, wynikających szczególnie z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym czasów edukacji zdalnej.
 4. Uczestnik wie, jak realizować i dokumentować swoje zadania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Szkolni specjaliści – podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych.
 2. Kwalifikacje, wymiar czasu pracy – wymogi formalne.
 3. Zakres zadań i odpowiedzialności specjalistów w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego oraz wytycznych związanych z sytuacją pandemiczną w kraju.
 4. Planowanie pracy z uwzględnieniem diagnozy środowiska szkolnego.
 5. Bieżąca praca z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 6. Współpraca szkolnych specjalistów z nauczycielami, dyrektorem placówki, rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 7. Co robią inni – przykłady dobrych praktyk, szczególnie w okresie edukacji zdalnej i hybrydowej.
 8. Dokumentowanie pracy specjalistów w placówce.
 9. Wymiana doświadczeń, pytania, dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Specjaliści pracujący w szkole/ przedszkolu, placówce – pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 12.30 do 16.30.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.