Ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola. Gotowe przykłady realizacji.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia zostaną dokładnie omówione obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy zarówno nauczyciela przedszkola jak i dyrektora. Przedstawione zostaną też przykładowe karty oceny i liczne wzory pism, niezbędnych podczas dokonywania oceny..

OPIS TEMATU:

      Nowe rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy oraz zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy w powiązaniu z awansem zawodowym zobowiązują dyrektora przedszkola do nowego podejścia do oceny pracy nauczycieli jak i oceny swojej pracy.
      Po raz pierwszy – jako novum – kryteria zostały podzielone na obowiązkowe i dodatkowe. Należy zapamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem poszczególne kryteria oceny pracy – obowiązkowe i dodatkowe – nauczyciela i dyrektora przedszkola będą oceniane w punktach. Ocena pracy będzie ustalana po określeniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy – obowiązkowych i dodatkowych.
     Podczas szkolenia szczegółowo omówimy spełnianie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych przez nauczycieli przedszkola, odnosząc się do określonej rozporządzeniem punktacji. Przedstawimy też sytuacje, w których dyrektor jest zobowiązany do oceny pracy nauczyciela. Omówimy procedurę odwołania od oceny. Dokonamy analizy karty oceny pracy i obowiązujących w niej informacji.
    Przedstawimy też sposoby spełniania kryteriów przez dyrektora. Zasugerujemy rozwiązania, które pozwolą dyrektorowi przedszkola na uzyskanie wysokiej oceny swojej pracy.
   Przedstawimy gotowe opracowania kart oceny pracy, liczne pisma, które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy, informacje o wybranym kryterium dodatkowym, o terminie odczytania projektu oceny pracy wraz z projektem oceny i inne.
   Omówimy szczegółowo spełnianie kryteriów obowiązkowych przez dyrektora i dyrektora będącego nauczycielem oraz dodatkowych kryteriów wybranych przez dyrektora lub wskazanych przez wizytatora, zwrócimy uwagę na istotne elementy oraz sposób dokumentowania działań dyrektora przedszkola.
   Pomożemy dyrektorom/dyrektorkom sprawnie i zgodnie z przepisami prawa dokonać oceny pracy nauczycielom i samemu rzetelnie się do niej przygotować.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna przepisy prawa dotyczące nowych zasad oceny pracy.
 2. Będzie wiedział, jak realizować kryteria dodatkowe i obowiązkowe na wysoką ocenę.
 3. Potrafi opracować kartę oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Jako dyrektor będzie umiał opisać realizowane przez siebie kryteria podstawowe i dodatkowe.
 5. Zdobędzie informacje o zagadnieniach istotnych podczas oceny pracy dyrektora przedszkola oraz sposobach ich realizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) oraz zmian z 14 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1672)
 2. Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli – szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822).
 3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli przedszkola.
 4. Omówienie obowiązkowych i dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczycieli, podanie przykładów realizacji.
 5. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczycieli.
 6. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny.
 7. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy dyrektora przedszkola.
 8. Omówienie obowiązkowych kryteriów oceny pracy dyrektora.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie. Szkolenie w godzinach

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.