Innowacje i eksperymenty w pracy kreatywnego nauczyciela. Praktyczne wskazówki.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Ustawa Prawo oświatowe zawiera regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej w szkołach i placówkach (art. 1 pkt 18). Przepisy prawa mówią o konieczności zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych organizacyjnych lub metodycznych.
   Przepisy prawa nakładają obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 1 pkt 3).
   Działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według obecnie obowiązujących przepisów, realizację planowanej innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli
   Nadzór pedagogiczny zgodnie z nowymi przepisami prawa polega też na inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.
   Te nowe zadania zawarte w prawie oświatowym nakładają na dyrektora i nauczycieli obowiązek pracy w sposób odkrywczy, prekursorski, pionierski, sugerują odejście od stereotypów, wprowadzenie działań twórczych, których wdrożenie nie zostało przewidziane w istniejącym systemie edukacji ale jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
   Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy, jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań. Omówimy pracę metodą projektu, niezbędną podczas realizacji podstawy programowej, podamy przykładowe rozwiązania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z innowacyjną i kreatywną pracą nauczycieli.
 2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.
 3. Uczestnik pozna sposoby upowszechniania przykładów dobrych praktyk, ocenę efektów realizacji programów innowacyjnych.
 4. Uczestnik wie, jak opracować projekt edukacyjny dostosowując go do potrzeb i możliwości uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących działań innowacyjnych i nowatorskich oraz pracy metodą projektu.
 2. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 3. Etapy tworzenia programów innowacyjnych, rozwiązania wewnątrzszkolne.
 4. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach /przedszkolach.
 5. Omówienie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.
 6. Nowelizacja programów nauczania – przykładowe rozwiązania.
 7. Opis zasad innowacji – budowa programu innowacyjnego.
 8. Ćwiczenie- tworzenie przykładowych programów innowacyjnych w oparciu o podane wzory.
 9. Projekty edukacyjne – wstęp, założenia, cele, zalety, cechy dobrych projektów.
 10. Etapy pracy metodą projektu – rola nauczyciela i zespołów projektowych.
 11. Omówienie przykładowych projektów edukacyjnych.
 12. Ćwiczenie – tworzenie projektów edukacyjnych, podsumowanie pracy w grupach.
 13. Wymiana doświadczeń dyskusja.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy przedszkola, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs za naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego trwa 8.30 -14.30; online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.