Zadania wicedyrektora szkoły w kontekście przepisów prawa oświatowego i prawa pracy.

Czwarte szkolenie z cyklu „Szkoła wicedyrektorów 2023/2024”

Ważne!
Podczas szkolenia słuchacze zdobędą umiejętności w zakresie różnorodnych spraw kadrowych, niezbędnych w codziennej pracy wicedyrektora. Podane zostaną liczne rozwiązania dotyczące prawa pracy.

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami uśredniania pensum oraz przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, a także godzin nadliczbowych pracowników administracji i obsługi. Zostaną przedstawione systemy czasu pracy i zasady organizacji pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach samorządowych, w tym planowanie i udzielanie urlopów pracowniczych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami organizacji pracy szkoły, w tym organizacją zajęć dodatkowych, dyżurów i zastępstw.
Poruszony zostanie istotny aspekt współpracy wicedyrektora z dyrektorem, tj. lojalności wobec szefa.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. zapoznanie z przepisami prawa oświatowego i prawa pracy w kontekście tematyki szkolenia – uśrednienie pensum, różne pensum w okresach roku szkolnego, czas pracy
  2. przedstawienie praw i obowiązków nauczycieli oraz pracowników samorządowych wynikających z przepisów dotyczących czasu pracy
  3. przedstawienie zasad organizacji pracy w kontekście wymogów i przepisów bhp

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych – różne pensum w różnych okresach roku szkolnego
  2. Zasady rozliczania godzin nadliczbowych pracowników obsługi, koordynacja organizacji pracy pracowników obsługi
  3. Urlopy pracownicze
  4. Organizacja zastępstw, dyżurów w czasie przerw (bhp)
  5. Organizacja zajęć dodatkowych
  6. Lojalność wobec szefa

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla wicedyrektorów szkół/zespołów i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.