Nauczyciel początkujący w awansie zawodowym – jak dyrektor zgodnie z przepisami prawa powinien nadzorować realizację zadań.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przebieg awansu zawodowego nauczyciela początkującego, przepisy szczególne, podamy wzory dokumentów niezbędnych podczas obserwacji zajęć, arkusze obserwacji, przykładową rozmowę podczas omawiania zajęć, a także projekty oceny pracy.

OPIS TEMATU:

     Nowy awans zawodowy nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie trwa 3 lata i 9 miesięcy. W szczególnych przypadkach może ulec skróceniu. W czasie przygotowania do zawodu nauczyciel realizuje szereg zadań. M.in. w drugim i czwartym  roku prowadzi zajęcia obserwowane przez powołaną komisję. Podczas szkolenia podamy wzory pism kierowanych do poszczególnych członków komisji. Podpowiemy, jakie arkusze obserwacji zajęć mogą wykorzystać członkowie komisji, w jaki sposób mogą przeprowadzić rozmowę po obserwacji, jak ustalić i przedstawić opinię  na temat zajęć prowadzonych w czwartym roku przygotowania do zawodu. Krótko omówimy procedurę oceny pracy nauczyciela,  przedstawimy kryteria podstawowe i dodatkowe zawarte w nowym rozporządzeniu. Podamy też przykładową ocenę, dokonaną przez dyrektora. Omówimy dokumentację przygotowaną przez nauczyciela początkującego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna szczegółowe przepisy prawa dotyczące nauczyciela początkującego.
 2. Będzie wiedział, jak zgodnie z przepisami prawa powołać komisje do obserwacji zajęć w drugim i czwartym roku.
 3. Potrafi przeprowadzić rozmowę po obserwacji.
 4. Pozna skutki negatywnej opinii komisji.
 5. Będzie umiał dokonać oceny pracy nauczyciela początkującego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie omówienie przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy.
 2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela początkującego, jego przebieg i warunki szczególne.
 3. Obowiązek prowadzenia zajęć w drugim i czwartym roku w celu wzmocnienia umiejętności praktycznych.
 4. Wzory pism do członków komisji, omówienie arkuszy obserwacji.
 5. Przykładowa rozmowa po obserwacji zajęć.
 6. Ocena pracy nauczyciela początkującego z uwzględnieniem nowych kryteriów zawartych w rozporządzeniu.
 7. Skutki pozytywnej i negatywnej opinii komisji na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i formę zatrudnienia.
 8. Dokumentacja niezbędna do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
 9. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, wicedyrektorzy, mentorzy, nauczyciele poczatkujący.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.