Model edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Edukacja włączająca, inaczej inkluzyjna jest jednym z podejść nowoczesnej edukacji, mającej przygotować uczniów do wyzwań współczesnego i przyszłego świata.

   Jest to podejście rekomendowane przez MEiN, jako edukacja wysokiej jakości dla każdego ucznia. Ministerstwo już podjęło wiele działań mających na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach poprzez wdrażanie i przygotowanie kolejnych zmian legislacyjno – organizacyjnych, min. we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

   Włączanie to proces, który pomaga przezwyciężyć bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów (UNESCO 2017).

   Idea edukacji włączającej jest oparta na założeniu, iż to system szkolny dostosowuje się do indywidualnego tempa nauki, zdolności, możliwości dziecka, a nie dziecko należy zmieniać i dostosowywać do tego systemu. Inkluzja porusza kwestie związane z prawem każdego dziecka do uczęszczania do szkoły masowej, w której powinno mu się zapewnić wsparcie niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz gdzie powinno byś szanowane i cenione za to, kim jest. Należy to rozumieć jako rozszerzenie praktyki i polityki szkoły równych możliwości (K. Adaśko, 2020). Nauczyciele powinni umieć wspierać naukę uczniów w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju.

   Podczas szkolenia przedstawione zostaną założenia modelu edukacji włączającej oraz praktyczne wskazówki do jego wdrażania w szkole. 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. poznanie założeń modelu edukacji włączającej
 2. poszerzenie umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, mocnych stron, potencjału uczniów ze SPE
 3. poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów
 4. poznanie praktycznych sposobów pracy z uczniami ze SPE oraz włączania ich w aktywne życie szkoły

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Założenia modelu edukacji włączającej.
 2. Dotychczasowe oraz przyszłe działania MEiN w zakresie edukacji włączającej.
 3. Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów ze SPE – metody, narzędzia.
 4. Uniwersalne projektowanie zajęć drogą do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Przykłady wdrażania na lekcjach.
 5. Metody, sposoby pracy z uczniami na lekcjach, praktyczne wskazówki.
 6. Zapewnienie odpowiedniej pomocy i wsparcia uczniom ze SPE.
 7. Współpraca nauczycieli, specjalistów i rodziców na rzecz uczniów ze SPE.
 8. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły, zapewniającego bezpieczeństwo i aktywny udział w życiu szkoły wszystkim uczniom – przykładowe działania, rozwiązania.
 9. Pytania do wykładowcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 12.00 do 16.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.