Nowelizacja statutu szkoły/placówki zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi regulacjami.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nowy rok szkolny nakłada na szkołę i nauczycieli obowiązek aktualizacji dokumentów wewnątrzszkolnych. Kluczowym dokumentem pracy szkoły/placówki jest statut. Zmieniają się przepisy prawa toteż aktualizacja tego dokumentu jest koniecznością. Zmiany zachodzą też w organizacji pracy szkoły i dlatego powinny być wprowadzone do statutu.
   Statut, jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego winien być systematycznie aktualizowany i dostosowywany do zmian, zawierać rozwiązania przemyślane i omówione w gronie pedagogicznym.
   Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania, warunków i trybu podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, bezpieczeństwa uczniów, praw i obowiązków ucznia w nawiązaniu do Konwencji. Zwrócimy szczególną uwagę na rozwiązania wynikające z nowych rozporządzeń.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnicy poznają przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu.
  2. Poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego.
  3. Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania znowelizować dokument, dostosowując go do aktualnych przepisów prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących zapisów statutowych.
  2. Zasady techniki prawodawczej – przykłady zapisów statutowych zgodnych z zasadami techniki tworzenia prawa.
  3. Nowelizacja statutu – powody nowelizacji, procedury, tekst ujednolicony statutu.
  4. Przykładowe uchwały w sprawie nowelizacji statutu.
  5. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, w tym rozwiązań organizacyjnych w szkole, analizy praw i obowiązków w nawiązaniu do Konwencji, sposobów podejmowania uchwał, uaktualnionych zapisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów.
  6. Omówienie przykładowych rozwiązań dotyczących zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
  7. Wymiana doświadczeń dotycząca statutu szkoły/placówki.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa 9.00-13.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.