Dokumentacja dyrektora szkoły/placówki – konieczne zmiany w podstawowych dokumentach prawa wewnątrzszkolnego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Dokumenty, niezbędne w pracy dyrektora szkoły/placówki takie jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, dokumentacja nadzoru, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także plany pracy, uchwały, zarządzenia czy decyzje administracyjne powinny być dostosowane do aktualnych przepisów prawa.
     Powinny być też znane a ich treści realizowane przez wszystkich nauczycieli. Przepisy prawa pozwalają na pewną swobodę co do form tych dokumentów ale ściśle opierają się na treściach ustaw i rozporządzeń. Zadania zawarte w tych dokumentach powinny przyczyniać się do podniesienia jakości pracy szkoły/placówki Ważną rolę w tworzeniu niektórych dokumentów odgrywają nie tylko nauczyciele ale też rodzice.
     Podczas seminarium spróbujemy wskazać dyrektorom kilka koniecznych rozwiązań dotyczących sposobu tworzenia i nowelizacji dokumentacji szkoły/placówki, w oparciu o aktualne przepisy prawa, omówimy przykłady, które będą przyczyniały się do osiągania wysokich efektów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Słuchacz zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi tworzenie dokumentów pracy szkoły.
 2. Uczestnik będzie wiedział, jak zgodnie ze schematem zbudować podstawowe dokumenty pracy szkoły, na co zwrócić szczególną uwagę, które zadania są niezbędne w dokumencie, a które można tylko zasygnalizować.
 3. Słuchacz potrafi dokonać nowelizacji już istniejących dokumentów w związku ze zmianami w przepisach prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących dokumentów wewnątrzszkolnych.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny, budowa, realizacja zadań priorytetowych- wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 3. Statut szkoły/placówki – jakie treści powinien zawierać oraz aktualne zapisy dotyczące zdalnego nauczania i oceniania, ucznia z Ukrainy.
 4. Nadzór pedagogiczny – omówienie narzędzi do dokumentowania nadzoru, sposoby wprowadzania zmian.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zadań, dokumentacja wychowawców i specjalistów.
 6. Plany pracy organów pracy szkoły, zespołów nauczycielskich, specjalistów, istotne treści w nich
 7. Zarządzenia dyrektora i uchwały organów kolegialnych szkoły – budowa, podstawy prawne, konieczność ich
 8. Omówienie przykładowych decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Wicedyrektorzy szkół i placówek, dyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs online lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 – do 13. 00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej i papierowej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.