Obowiązki dyrektora w związku z wykonywaniem zadań kierownika zakładu pracy, w tym prowadzeniem akt osobowych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szkolenie jest szczególnie polecane dyrektorom rozpoczynającym pracę na stanowisku, ale nie tylko, ponieważ znajomość czynności z zakresu prawa pracy to warunek uniknięcia ewentualnych procesów sądowych w przyszłości.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania pracowników pedagogicznych i samorządowych oraz z zasadami prowadzenia akt osobowych w świetle ostatnich zmian w prawie, zasadami ewidencjonowania czasu pracy oraz uprawnieniami pracowniczymi.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uwaga! Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów karowych.

Cele:

 1. poznanie warunków prawidłowego sporządzania umów nawiązujących stosunek pracy
 2. poznanie zasad przyznawania uprawnień pracowniczych
 3. poznanie zasad prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy i prowadzenia akt osobowych pracowników

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela:
 1. warunki zatrudnienia
 2. umowa przez mianowanie 
 3. zawieranie umów na czas nieokreślony
 4. zawieranie umów na czas określony
 5. przekształcenie stosunku pracy
 6. porozumienie zmieniające – etat łączony
 1. Prowadzenie akt osobowych pracownika w świetle zmian w Kodeksie pracy
 2. Czas pracy, ewidencja czasu pracy.
 3. Uprawnienia pracownicze:
 1. związane z rodzicielstwem
 2. socjalne
 3. do nagrody jubileuszowej
 4. do nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej
 5. inne uprawnienia pracownicze:
 1. do świadczenia urlopowego
 2. do legitymacji służbowej
 3. do pomocy zdrowotnej
 4. do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 5. pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 1. Urlopy pracownicze:
 1. urlop wypoczynkowy
 2. urlop uzupełniający 
 3. urlop dla poratowania zdrowia
 4. urlop „szkoleniowy”
 5. inne dni wolne
 6. urlop bezpłatny
 1. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach, w tym służba przygotowawcza oraz oceny okresowe.
 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.